שאלה על חברת זכריה בע”מ

 

חברת זכריה בע”מ (להלן: “החברה”) היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ביום 1 בינואר 2016 רכשה החברה קו ייצור בעלות כוללת של 20,000 אלפי ש”ח.

בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, תשי”ט-1959, זכאית החברה למענק ממשלתי של 4,000 אלפי ש”ח אשר התקבל במועד רכישת קו הייצור. המענק הממשלתי אינו חייב במס.

לצרכי מס תותר בניכוי מלוא עלות הנכס (דהיינו, בסיס המס של הנכס הוא 20,000 אלפי ש”ח).

לצרכי קביעת הערך בספרים של קו הייצור הוצג המענק בספרי החברה כניכוי מעלות קו הייצור.

החל ממועד הרכישה, קו הייצור מופחת הן לצרכי מס והן בספרי החברה בהתאם לשיטת הקו הישר על פני 10 שנים (הנח כי ערך השייר זניח). החברה מודדת את קבוצת המכונות והציוד שברשותה בהתאם למודל הערכה מחדש.

שיעור המס החל על החברה הוא 25% לכל התקופות.

במידת הצורך יש להניח כי לחברה צפויה הכנסה חייבת במס בסכומים מספיקים בכדי ליצור נכסי מסים נדחים, ככול שיידרש.

כמו כן, יש להניח כי ערכו של הנכס לא נפגם לאורך כל התקופות הרלוונטיות.

למען הסר ספק מודל הערכה מחדש מיושם על הסכום ברוטו של הנכס.

להלן ארבעה היגדים המתייחסים להיבטי המס העולים מעסקת הרכישה של קו היצור:

 1.

אין ליצור נכס מס נדחה בגין ההפרש הזמני הניתן לניכוי, שנוצר ביום 1 בינואר 2016 בגין קו הייצור, למרות שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה יהיה ניתן לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

 2.

ככול שהחברה לא יצרה נכס מס נדחה בגין ההפרש הזמני הניתן לניכוי ביום 1 בינואר 2016 כי אז ככול שעליית הערך של קו הייצור הנובעת מהערכה מחדש בתום השנה הראשונה תסתכם עד לסך של 3,600 אלפי ש”ח, לא נדרש ליצור התחייבות למס נדחה בגין ההפרש הזמני החייב במס.

 3.

אם החברה תחזיק בקו הייצור עד לתום אורך חייו השימושיים וערכו לא ייפגם, בכל שנת דיווח החל משנת הרכישה, סכום של 100 אלפי ש”ח יהווה חלק ממרכיבי ההתאמה בין הוצאות המס בדוח רווח או הפסד החשבונאי לבין המכפלה של הרווח החשבונאי בשיעור המס העיקרי שחל על החברה (הביאור על המס התיאורטי).

 4.

אם החברה הייתה בוחרת להציג את המענק הממשלתי בדוח על המצב הכספי כ’הכנסה נדחית’, המהווה שיטת הצגה מקובלת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 20 (הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי) כי אז לא היה מתהווה מרכיב התאמה כלשהו בגין קו הייצור במסגרת הביאור על המס התיאורטי.

סמנו את התשובה הנכונה:
א. רק היגדים 1 ו- 3 נכונים.
ב. רק היגדים 2 ו- 3 נכונים.

ג. רק היגד 4 נכון.

ד. רק היגדים 2 ו- 4 נכונים.

ה. רק היגדים 1 ו- 2 נכונים.

כל הזכויות שמורות © מועצת רואי חשבון


פתרון

התשובה הנכונה היא:

רק היגדים 1 ו- 3 נכונים.

היגד 1:

נכון. ראה סעיף 22(ג) לתקן חשבונאות בינלאומי 12, מסים על ההכנסה (להלן: IAS 12“).

במועד העסקה, לעסקה האמורה אין השפעה על הרווח החשבונאי או על ההכנסה החייבת (או על הון החברה), ולפיכך אין ליצור נכס מס נדחה בגין קו הייצור ביום 1 בינואר 2016.

היגד 2:

לא נכון.

דרך א’:

מסים נדחים ליום 31 בדצמבר 2016 (מרכיב המתייחס לנכס ולמענק ההשקעה יחדיו):
ספרים

18,000

מס הכנסה

18,000

הפרש זמני

הפרש זמני זה הוא בנטו ולמעשה מורכב מהפרש זמני ניתן לניכוי בגין המענק בסך 3,600 ש”ח, שבגינו אין ליצור נכס מס נדחה, והפרש זמני חייב במס בסך 3,600 ש”ח בגינו יש ליצור התחייבות למס נדחה כדלהלן:

מרכיב המענק

מרכיב הנכס

הצגה בספרים

01/01/2016-

(4,000)

20,000

16,000

פחת 2016-

400

(2,000)

(1,600)

30/12/2016- ספרים

(3,600)

18,000

14,400

שערוך 2016

3,600

3,600

31/12/2016-ספרים

(3,600)

21,600

18,000

לצרכי מס ליום 31/12/2016-

(18,000)

(18,000)

הפרש זמני ליום 31/12/2016 ניתן לניכוי (חייב במס)-

(3,600)

3,600

פטור

התחייבות למס נדחה


בגין ההתחייבות מסים נדחים תירשם פקודת היומן הבאה:

ח’ קרן הערכה מחדש-

900

ז’ התחייבות מסים נדחים-

900

לחלופין:

דרך ב’:

מסים נדחים ליום 31 בדצמבר 2016 (מרכיב המתייחס לנכס ולמענק ההשקעה יחדיו):

ספרים

18,000

מס הכנסה (ביאור 1)

14,400

הפרש זמני

3,600

שיעור מס

25%

התחייבות מסים נדחים

(900)

בגין ההתחייבות מסים נדחים תירשם פקודת היומן הבאה:

ח’ קרן הערכה מחדש-

900

ז’ התחייבות מסים נדחים-

900

ביאור 1:

לצרכי מס, הסכום בר פחת הוא 20,000 ש”ח, אולם על מנת לא ליצור נכס מס נדחה בגין ההפרש הזמני אשר נוצר במועד ההכרה לראשונה נצטרך במסגרת החישוב של יתרת המסים הנדחים להתעלם מהסכום בר פחת לצרכי מס אשר לא יופחת בספרים.

היגד 3:

נכון. ראה סעיף 22(ג) ל- IAS 12. היעדר יצירת מסים נדחים תגרום לכך שיידרש מרכיב התאמה בביאור על המס התיאורטי בגין קו הייצור ומרכיב ההתאמה יהיה בסכום של 100 ש”ח (קיטון במס).


היגד 4:

לא נכון.

ראה סעיף 4 ל- IAS 12.

בהתאם לאמור בסעיף דנן, הפרש זמני עשוי להיווצר כתוצאה ממענק ממשלתי.

כמו כן, אין משמעות לאופן הצגת המענק הממשלתי בדוח על המצב הכספי של החברה, בין אם החברה בוחרת להציגו בניכוי מהנכס או שמא בוחרת להציגו כ’הכנסה נדחית’ נוצר הפרש זמני כתוצאה מהמענק הממשלתי אשר ניתן לטובת רכישת הנכס.

כמו כן, ראה סעיף 22(ג) ל- IAS 12. היעדר יצירת מסים נדחים תגרום לכך שיידרש מרכיב התאמה בביאור על המס התיאורטי בגין קו הייצור ומרכיב ההתאמה יהיה בסכום של 100 ש”ח (קיטון במס).


להצגת הפתרון לחץ כאן