עמוד הבית
ערב טוב

חשבונאות פיננסית מתקדמת

הבחינה הקרובה תתקיים בתאריך

טרם פורסם

התפלגות שאלות רב ברירה לשנת 2018

  • ניתוח מתוך ביאורי הדוחות הכספיים|50%
  • ניתוח אירועים חשבונאיים | 50%

נוכחות והצלחה בבחינת אביב 2018

שכיחות שאלות פתוחות בין השנים 2018-2016

דוחות מאוחדים, תרגום דוחות, צירופי עסקים ושווי מאזני 29%
מסים על הכנסה 4%
שונות: הפרשות והתחייבויות תלויות, מלכ"רים והערכות שווי 8%
ירידת ערך נכסים ונכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה 8%
דוח תזרים 13%
רווח למניה 8%
רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשיים 0%
מכשירים פיננסיים 4%
דוחות ביניים 8%
תשלום מבוסס מניות 4%
דיווח מגזרי 13%
סוגיות בהצגת דוחות כספיים 4%

שכיחות שאלות פתוחות בין השנים 2010-2016

דוחות מאוחדים, תרגום דוחות, צירופי עסקים ושווי מאזני 18%
מסים על הכנסה 11%
שונות: הפרשות והתחייבויות תלויות, מלכ"רים והערכות שווי 11%
ירידת ערך נכסים ונכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה 10%
דוח תזרים 10%
רווח למניה 8%
רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשיים 6%
מכשירים פיננסיים 6%
דוחות ביניים 8%
תשלום מבוסס מניות 6%
דיווח מגזרי 5%