ערב טוב לך!

אין כמו ללמוד אל תוך הלילה

בוקר אור לך!

נראה שמתחיל לו יום נפלא של למידה

צהריים טובים!

ממשיכים את היום עם בלמידה טובה

שכיחות שאלות פתוחות מבחני מועצה

בין השנים 2019-2021

דוחות מאוחדים, צירופי עסקים ושווי מאזני
22%
מכשירים פיננסיים
13%
הערכות שווי וניתוח דוכ"ס
13%
השפעת השינויים בשע"ח של מט"ח
9%
מיסים על הכנסה
9%
דוח תזרים מזומנים
9%
הטבות עובדים ותמ"מ
9%
רכוש קבוע, מלאי, הפרשות והתחייבויות תלויות
9%
מגזרי פעילות
4%
ירידת ערך נכסים ונכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה
4%

הבחינה הקרובה תתקיים בתאריך

26

דצמבר 2021

ימים
שעות
דקות
תאריך חדש יפורסם בקרוב