השאלה על חברת חתונה בהזמנה

 

חברת חתונה בהזמנה בע”מ (להלן “החברה”) הינה חברה ישראלית שהוקמה ביום 1.1.2012. החברה פיתחה אפליקציה לארגון חתונה בקלות ומהירות, על ידי איתור אולמות, ספקים ואטרקציות לחתונה בהתאם לתקציב שמוזן על ידי המשתמש, ודירוג של משתמשים אחרים. הכנסות החברה נובעות מעמלה המתקבלת מהספקים השונים, וכן מדמי שימוש של המשתמשים.

לאור הצלחת החברה, החליט דירקטוריון החברה על מספר הענקות תשלום מבוסס מניות לעובדים במהלך השנים 2013-2014, כדלקמן:

 1. כתבי אופציה למפתחי תוכנה:
  • 1.1. ביום 1.1.2013 העניקה החברה לכל אחד מ-12 מפתחי התוכנה במחלקת מחקר ופיתוח 900 כתבי אופציה סדרה א’. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת 1 ש”ח ע.נ. של החברה, בתמורה לתוספת מימוש בסך 6 ש”ח. כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שוות של 300 כתבי אופציה בכל מנה, המבשילות בהפרשים של שנה, בתנאי שהעובד עובד בחברה במועד ההבשלה. המנה הראשונה מבשילה ביום 31.12.2013.
  • 1.2. כתבי אופציה סדרה א’ מעניקים לחברה את אפשרות הבחירה בין סילוק של כל אחת מהמנות במניות (בהתאם לתנאי האופציה המקוריים), לבין סילוק במזומן במועד מימוש הזכות על ידי העובד. סכום המזומן שישולם לעובד מהווה 80% ממחיר המניה במועד הסילוק.
  • 1.3. כל העובדים שזכויותיהם הבשילו ביום 31.12.2013 בחרו לממש את זכויותיהם ביום 1.1.2014. החברה בחרה לסלק זכויות אלה במניות.
  • 1.4. ביום 1.1.2014 החליט דירקטוריון החברה על הפחתת תוספת המימוש של כתבי האופציה במנה השנייה והשלישית לסך של 4.9 ש”ח לכל כתב אופציה.
  • 1.5. ביום 1.1.2015 החליטה החברה להאריך את תקופת ההבשלה של המנה השלישית של האופציות בשנה (כך שהמנה השלישית תבשיל ביום 31.12.2016).
  • 1.6. מחצית מהזכויות שהבשילו ביום 31.12.2014 מומשו ביום זה, והחברה בחרה לסלק זכויות אלה במזומן (ראה/י נתון נוסף מס’ 2). שאר הזכויות שהובשלו ביום 31.12.2014 וכן כל הזכויות שהובשלו מהמנה השלישית מומשו ביום 31.12.2016, והחברה בחרה לסלק זכויות אלה במזומן.
  • 1.7. להלן השווי ההוגן של כתבי האופציה סדרה א’ למועדים שונים (בש”ח):
תאריך מנה ראשונה מנה שנייה מנה שלישית
1.1.2013 24 25 26
31.12.2013 / 1.1.2014 לפני שינוי התנאים 27 28 29
1.1.2014 לאחר שינוי התנאים 29 30
31.12.2014 / 1.1.2015 25 26
31.12.2015 / 1.1.2016 19.5 20.5
31.12.2016 19 20

 

 • 1.8. במהלך שנת 2013 עזב את החברה מפתח תוכנה אחד, וליום 31.12.2013 החברה העריכה כי בכל אחת מהשנים 2014 ו-2015 יעזוב מפתח תוכנה נוסף. במהלך שנת 2014 עזבו שני מפתחי תוכנה את החברה, וליום 31.12.2014 החברה העריכה כי מפתח תוכנה נוסף יעזוב בשנת 2015. בשנת 2015 עזבו שני מפתחי תוכנה את החברה, וליום 31.12.2015 החברה העריכה כי שלושה מפתחי תוכנה נוספים יעזבו במהלך שנת 2016, תחזית אשר התממשה בפועל.
 1. כתבי אופציה למנכ”ל:
  • 2.1. ביום 1.1.2013 העניקה החברה למנכ”ל 2,000 כתבי אופציה סדרה ב’. כל כתב אופציה סדרה ב’ ניתן למימוש למניה רגילה אחת 1 ש”ח ערך נקוב של החברה בתמורה לתוספת מימוש בסך של 8 ש”ח. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למשך תקופה של חמש שנים, החל מהמועד שבו החברה תשיג יעד הכנסות מצטבר בסכום של 10,000,000 ש”ח, ובכפוף להשלמת שנתיים עבודה על ידי המנכ”ל, החל מיום 1.1.2013 (לאחר השלמת שנתיים עבודה על ידי המנכ”ל, הוא אינו מחויב להמשיך ולעבוד בחברה עד להשגת יעד המכירות המצטבר שהוגדר).
  • 2.2. במידה ויעד ההכנסות המצטבר לא יושג עד ליום 31.12.2015, כתבי האופציה סדרה ב’ יחולטו.
  • 2.3. נכון ליום 31.12.2013 החברה צופה כי המנכ”ל ישלים את תקופת השירות הנדרשת, הנחה שאכן התממשה בפועל.
  • 2.4. להלן השווי ההוגן של כל כתב אופציה סדרה ב’ והמועד הצפוי להשגת יעד הכנסות בסכום של 10,000,000 ש”ח למועדים שונים:
תאריך שווי הוגן כתב אופציה סדרה ב’ (ש”ח) המביא בחשבון את תנאי הביצוע שווי הוגן כתב אופציה סדרה ב’ (ש”ח), בהתעלם מתנאי הביצוע מועד צפוי להשגת היעד
1.1.2013 13 25 30.6.2016
31.12.2013 16 26.5 31.12.2015
31.12.2014 20 21 30.6.2016
31.12.2015 18 18 ראה/י נתון 2.5 להלן
 • 2.5. ביום 31.12.2015 השיגה החברה את יעד ההכנסות שנקבע. ביום זה החליטה החברה במפתיע לרכוש מהמנכ”ל את כל כתבי האופציה סדרה ב’, בתמורה לסכום של 20 ש”ח לכל כתב אופציה אשר שולם באותו מועד.
 1. כתבי אופציה למנהל עבודה:
  • 3.1. ביום 1.1.2014 החליטה הנהלת החברה להרחיב את משרדי ההנהלה. לשם כך, רכשה החברה שטח נוסף הצמוד למשרדים הקיימים. עבודות הבנייה צפויות להימשך כחודש. כמו כן, כלל עלויות הבנייה המושקעות על ידי החברה כשירות להכרה כנכס בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 16 (IAS 16).
  • 3.2. לצורך ניהול עבודות הבנייה, שכרה החברה את שירותיו של מנהל עבודה. מנהל העבודה לא נחשב לעובד החברה למטרות משפטיות או לצורכי מס והשירותים הניתנים על ידו אינם דומים לאלה הניתנים על ידי עובדי החברה. היקף שעות העבודה שלו בפרויקט היה כ-10 שעות בשבוע. תהליך הבנייה החל ביום 1.2.2014 והסתיים ביום 1.3.2014. שווי עלות העבודה של מנהל העבודה, כפי שהוערכה על ידי החברה הינה בסך של 20,000 ש”ח. בתמורה לשירותיו, ביום 1.3.2014 שילמה החברה למנהל העבודה 10,000 ש”ח במזומן, וכן העניקה לו 1,000 כתבי אופציה סדרה ג’. כל כתב אופציה סדרה ג’ ניתן למימוש באופן מיידי למניה רגילה אחת של החברה בת 1 ש”ח ע.נ, בתמורה לתוספת מימוש בסך של 9 ש”ח.
  • 3.3. השווי ההוגן של כל כתב אופציה סדרה ג’ במהלך חודשים פברואר ומרץ 2014 היה 18 ש”ח.
  • 3.4. כתבי האופציה מומשו על ידי מנהל העבודה ביום 1.4.2014.
  • 3.5. בגין כתבי האופציה למנהל העבודה, יש להתעלם מהשפעת המס.
 1. תוכנית הטבה למנכ”ל החברה:
  • 4.1. החל ממועד הקמתה, מפעילה החברה תוכנית הטבה מוגדרת למנכ”ל החברה. בהתאם לתכנית, יהיה המנכ”ל זכאי בעת סיום העסקתו בחברה (מכל סיבה שהיא) למענק חד-פעמי בגובה 2% מהמשכורת החודשית האחרונה, בגין כל שנת עבודה.
  • 4.2. המשכורת החודשית של מנכ”ל החברה הייתה 38,000 ש”ח עם תחילת עבודתו בחברה, ביום 1.1.2012. שכר זה עלה בשיעור של 5% החל מחודש ינואר 2013, וב-5% נוספים החל מחודש ינואר 2014. החברה צופה כי השכר ימשיך לעלות בשיעור זה החל מחודש ינואר של כל שנה.
  • 4.3. במהלך כל התקופות המתוארות בשאלה, החברה מעריכה כי משך תקופת העבודה של המנכ”ל בחברה תהיה 10 שנים מיום תחילת העסקתו בחברה (כלומר, עד ליום 31.12.2021).
  • 4.4. בגין המחויבות המתוארת לעיל, החברה מפקידה כספים לקופה העומדת בהגדרת “נכסי תוכנית”, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 19 (IAS 19). להלן נתונים לגבי השווי ההוגן של נכסי התוכנית במועדים שונים (בש”ח):
תאריך שווי הוגן נכסי תוכנית
1.1.2014 1,200
31.12.2014 1,700
31.12.2015 2,750
 • 4.5. נתונים נוספים בגין תנועות בנכסי התוכנית בשנים 2014-2015:
  • 4.5.1. בימים 30.12.2014 ו-30.12.2015 הפקידה החברה 600 ש”ח ו-650 ש”ח בנכסי התכנית, בהתאמה.
  • 4.5.2. בשנת 2014 הכירה החברה ברווח כולל אחר בהפסד בגין מדידות מחדש, בגין ההפרש בין התשואה בפועל לסכום שנזקף לעלות הריבית נטו בגין נכסי התכנית, בסכום של 190 ש”ח.
  • 4.5.3. שיעור התשואה על אג”ח קונצרניות באיכות גבוהה לתקופות של 5-10 שנים השתנה ועמד החל מיום 31.12.2014 על שיעור של 9%.
 1. תוכנית הטבה למפתחי תוכנה:
  • 5.1. החל ממועד הקמתה, מפעילה החברה תכנית הטבה מוגדרת למפתחי התוכנה. בהתאם לתכנית, עובד אשר יפוטר על ידי החברה יהיה זכאי לתשלום פיצויים בגובה המשכורת האחרונה כפול מספר שנות הוותק של העובד בחברה.
  • 5.2. להלן נתונים נוספים בנוגע להתחייבות בגין הטבה מוגדרת ונכסי התכנית של מפתחי התוכנה, למועדים מסוימים:
  2014 2015
ערך נוכחי של המחויבות ליום 1 בינואר 30,000 ?
שווי הוגן של נכסי התכנית ליום 1 בינואר 28,000 ?
שיעור היוון לתחילת שנה 8% 10%
שיעור היוון לסוף שנה 10% 10.5%
עלות שירות שוטף 13,500 14,000
הפקדות לנכסי התכנית 12,000 13,000
תשלום הטבות מנכסי התכנית 2,000 ?
ערך נוכחי של המחויבות ליום 31 בדצמבר 45,000 60,000
רווחים (הפסדים) אקטואריים בגין ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת ? 1,000
שווי הוגן של נכסי התכנית ליום 31 בדצמבר 42,000 55,000


נתונים נוספים
:

 1. לאורך כל התקופות המתוארות בשאלה, לחברה קיימת אפשרות להנפקת מניות, ואין לה נוהג מהעבר או מדיניות מוצהרת של סילוק כתבי אופציה שהוענקו לעובדים במזומן (הנח/י כי גם אם נתון שהחברה פועלת אחרת, אין הדבר מגיע לכדי יצירת “נוהג”).
 2. להלן מחיר מניית החברה למועדים שונים:
תאריך         מחיר מניה רגילה בת 1 ש”ח ערך נקוב
1.1.2013 29
31.12.2013/ 1.1.2014 32
1.3.2014 26
1.4.2014 28
31.12.2014 27
31.12.2015 24
31.12.2016 24
 1. החברה בחרה בכל עסקאות תשלום מבוסס מניות שהוענקו לעובדים במסלול הפירותי לצרכי מס הכנסה.
 2. לאורך כל התקופות המתוארות בשאלה צופה החברה כי תהיה לה בעתיד הכנסה חייבת שתאפשר את ניצול עודף ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי, במידה וקיימים כאלה.
 3. בשנים 2014 ו-2015 כלל ההפקדות שביצעה החברה לנכסי תכנית להטבה מוגדרת, וכן תשלומי ההטבות מנכסי התכנית בוצעו ביום 31 בדצמבר.
 4. שיעור המס החל על החברה הינו 25%.

נדרשים:

א. הצג/י את פקודות היומן בספרי החברה בגין תכנית תשלום מבוסס מניות למפתחי התוכנה (לרבות בגין השפעת המס שלה) לשנים 2013 – 2016.

ב. הצג/י את פקודות היומן בספרי החברה בגין תכנית תשלום מבוסס מניות למנכ”ל (לרבות בגין השפעת המס שלה) לשנים 2013 – 2015.

ג. הצג/י את פקודות היומן בספרי החברה בגין עלויות הבניה ששולמו למנהל העבודה בשנת 2014.

ד. הצג/י את התנועה בנכסי התכנית בגין הטבה מוגדרת, ובהתחייבות בגין הטבה מוגדרת לשנים 2014 ו-2015 בגין תכנית הטבה מוגדרת למנכ”ל החברה.

ה. הצג/י את התנועה בנכסי התכנית בגין הטבה מוגדרת, ובהתחייבות בגין הטבה מוגדרת לשנים 2014 ו-2015 בגין תכנית הטבה מוגדרת למפתחי התוכנה.

ו. הצג/י את סך הסכומים שהוכרו על ידי החברה בדוח רווח והפסד ובדוח על הרווח הכולל האחר בגין תוכניות הטבה מוגדרת בשנים 2014 ו-2015, וכן את היתרות המאזניות בספרי החברה בגין תכניות הטבה מוגדרת, לימים 31.12.2014 ו-31.12.2015. לצורך נדרש זה, התעלם/י מהשפעת המס.

כל הזכויות שמורות © אוניברסיטת תל אביב

להצגת הפתרון לחץ כאן

סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ