תג ארכיון: מסגרת מושגית

שאלה בנושא המסגרת המושגית

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

שאלה בנושא המסגרת המושגית

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

שאלה בנושא המסגרת המושגית

להלן מספר היגדים בקשר להוראות המסגרת המושגית לדיווח כספי ותקני ה-IFRS: ישנם מקרים שבהם גם אם הנכס נשלט על ידי הישות, וכן, גם אם צפויות ממנו (מהנכס) הטבות כלכליות בשיעור של מעל 50% וערכו או עלותו של הנכס ניתנים למדידה… קרא עוד‪…

שאלה בנושא המסגרת המושגית

הטיפול החשבונאי שנקבע להכרה בנכסים מסוימים בתקינה הבינלאומית עשוי לגרור רישום של רווח או הפסד כבר במועד ההכרה לראשונה בנכס בדוחות הכספיים. לגבי כל העסקאות המתוארות להלן יש להניח כי כל הנכסים המפורטים: לא נרכשו במסגרת צירופי עסקים. נרכשו בשווי… קרא עוד‪…

שאלה בנושא המסגרת המושגית

הועדה הבינלאומית מכירה בעובדה כי במספר מועט של מקרים עלולה להיות סתירה בין הוראות המסגרת המושגית לדיווח הכספי (להלן: “המסגרת המושגית”) לבין הוראות תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. במקרים של סתירה יגברו הדרישות של תקן הדיווח הכספי הבינלאומי על אלה של… קרא עוד‪…

שאלה בנושא המסגרת המושגית

בחר את הטענה הנכונה ביותר מבין הטענות הבאות בהתאם להוראות המסגרת המושגית: ההכרה במוניטין אינה עולה בקנה אחד עם הוראות המסגרת המושגית לגבי הכרה בנכסים. במסגרת המושגית נקבעו כללים איכותיים ורף כמותי לבחינת מהותיות. חברה המצויה בהליכי פירוק מחויבת לגרוע… קרא עוד‪…

השאלה על חברת אחד בע”מ

חברת אחד בע”מ (להלן – “החברה“) הינה חברה ישראלית פרטית אשר הוקמה ביום 1 בינואר 2016. כחלק משאיפה עתידית להנפיק את מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בחרה החברה, על אף היותה חברה פרטית כאמור לעיל, לערוך דוחות כספיים… קרא עוד‪…

השאלה על המסגרת המושגית

להלן מספר היגדים בקשר עם המסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים: היגד I    אם לדעת הנהלת חברה העלות של הכנת ביאור מסוים לדוחותיה הכספיים עולה על התועלת ממנו, החברה בהכרח פטורה מהכנת הביאור. היגד II    גם אם לדעת פירמות לראיית חשבון מובילות “התחייבות… קרא עוד‪…

השאלה על המסגרת המושגית

חברה התקשרה בחודש נובמבר 2015 בחוזה לרכישת ציוד על סך 1 מיליון ₪. נכון ליום 31 בדצמבר 2015 החברה לא קיבלה את הציוד וטרם שילמה עליו. בחרו את ההיגד הנכון ביותר לגבי הדוח השנתי לשנת 2015. הגדרת התחייבות לא מתקיימת… קרא עוד‪…

השאלה על המסגרת המושגית

להלן מספר טענות בקשר להוראות המסגרת המושגית: טענה 1: יתכן מקרה שבו משאב של החברה שמקיים את הקריטריונים להגדרת נכס ואת התנאים להכרה כנכס, לא יוצג בהכרח בדוח על המצב הכספי של החברה אלא יינתן לגביו רק גילוי בביאורים. טענה… קרא עוד‪…

השאלה על המסגרת המושגית

להלן מספר היגדים בקשר עם המסגרת המושגית להכנת דוחות כספיים: היגד I    אם לדעת הנהלת חברה העלות של הכנת ביאור מסוים לדוחותיה הכספיים עולה על התועלת ממנו אז החברה בהכרח פטורה מהכנת הביאור. היגד II    גם אם לדעת פירמות לראיית חשבון מובילות… קרא עוד‪…

השאלה על חברת א. את א. תעשיות ע”מ

לקראת פרסום הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2014 התנהל דיון בחברת א. את א. תעשיות בע”מ על מטרת הדיווח הכספי ומאפייניו, להלן מספר היגדים שהושמעו בישיבה: היגד 1: גלית (חשבת החברה) – “הדיווח הכספי מיועד למשקיעים קיימים ופוטנציאלים מלווים ונותני אשראי… קרא עוד‪…