שאלה על חברת אחים לחיים בע”מ

ביום 1.1.2015 רכשה חברת אחים לחיים בע”מ (להלן – “החברה”) 70% (70,000 מניות) מהון המניות של חברת בילו בע”מ (להלן – “בילו”) תמורת 185,000 ₪. הונה העצמי של בילו לאותו מועד הסתכם ב- 120,000 ₪. זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדו לפי שווי הוגן. 

 1. למועד הרכישה, שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים של בילו תאם את ערכם בספרים למעט:
  1. מכונה א’ אשר נרכשה על ידי בילו ב- 1.7.2013 תמורת 350,000 ₪ ומופחתת ממועד רכישתה למשך 6 שנים (קו ישר) ללא ערך שייר. שוויה ההוגן של מכונה א’ ליום 1.1.2015 הסתכם ל- 300,000 ₪.
  2. ליום 1.1.2015 עומדת כנגד בילו תביעה משפטית בגין הפרת זכויות יוצרים בסכום של 990,000 ₪. על פי עמדת יועציה המשפטיים של בילו, סיכויי התביעה להידחות גבוהים מ-50%. השווי ההוגן של התביעה ליום 1.1.2015 הינו 300,000 ₪. ביום 30.6.2016 ניתן פסק דין על ידי בית משפט לפיו בילו נדרשה לשלם לתובע 500,000 ₪.
   2. ביום 31.12.2016 החליטה הנהלת החברה כי ברצונה למכור את השקעתה בבילו.
   3. ביום 1.1.2017 מכרה החברה 50,000 מניות של בילו לפי שווי הוגן.
   4. מוניטין – בכל שנה, מדדה החברה את הסכום בר ההשבה של המוניטין בבילו. ביום 31.12.2015 ירד ערכו של המוניטין (ופרמיית השליטה אם נוצרה) ב-30%.
   5. עסקאות פנימיות
   1. בשנת 2016 מכרה החברה מלאי לבילו תמורת 80,000 ₪. שיעור הרווח הגולמי בעסקה הינו 30%. עד ליום 31.12.2016 המלאי טרם נמכר לחיצוניים.
   2. ביום 31.12.2015 מכרה בילו לחברה ציוד ברווח הון של 50,000 ₪. יתרת אורך החיים השימושיים של הציוד הינה 5 שנים והוא מופחת בשיטת סכום הספרות השנים היורד.
    6. השווי ההוגן של מניית בילו לימים 1.1.2015 ו-1.1.2017 הינו 2.5 ₪ ו-8 ₪, בהתאמה.
    7. שיעור המס החל על החברה ועל בילו הינו 30% ו- 25%, בהתאמה. אין הבדל בין שיעור מס חברות ומס רווחי הון.
    8. בילו הרוויחה בכל שנה 100,000 ₪.

נדרש

 1. לרשום פקודות יומן בדוחות המאוחדים של החברה ליום 31.12.2016 בגין כוונת מכירת ההשקעה בבילו.
 2. לחשב את רווח/הפסד הון ואת הוצאות/הכנסות המס (הנדחות והשוטפות) שיוצגו בדוחות המאוחדים של החברה כתוצאה ממכירת ההשקעה בבילו ביום 1.1.2017 (לרבות מימוש העסקאות הפנימיות במידת הצורך).

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

להצגת הפתרון לחץ כאן

סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ