תג ארכיון: הצגת דוחות כספיים

השאלה על חברת אלפא בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת סטטיק קבע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

שאלה בנושא הצגת דוחות כספיים

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת אלפא בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת המתוחכמים בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת אלפא בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת אבנר בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

שאלה על חברת מרים בע”מ

חברת מרים בע”מ (להלן: “החברה”) היא חברה פרטית אשר מכינה את דוחותיה הכספיים לפי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים. החברה מחזיקה ב- 80% מהון המניות של חברת דבורה בע”מ (להלן: “דבורה”) אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בישיבת הדירקטוריון… קרא עוד‪…

שאלה בנושא חברת תרצה

להלן הדוחות על הרווח הכולל המאוחד של חברת תרצה בע”מ (להלן: “החברה”), חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2015 ולשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015 ו- 2016   הנחות: מטבע… קרא עוד‪…

שאלה על חברת בנייה ירוקה בע”מ

בתאריך 1.1.14 התקיימה ישיבה בחברת בנייה ירוקה בע”מ (להלן – “החברה“) לקראת פרסום הדוחות הכספיים לשנת 2013. בישיבה זו הפנה סמנכ”ל הכספים את תשומת לב הנוכחים, לעובדה כי לחברה התחייבות כספית בסכום משמעותי כלפי מחזיקי אג”ח אשר מועד פירעונה הינו… קרא עוד‪…

שאלה בנושא הצגת דוחות כספיים

אילו מבין הסעיפים הבאים לעולם לא יכללו בדוח על השינויים בהון (יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר מבין האפשרויות הבאות)? התחייבות פיננסית בשווי הוגן. הנפקת מניות. רכישת מניות באוצר. חלוקת דיבידנד. קרן הון עסקאות עם זשמ”ש. כל הזכויות שמורות ©… קרא עוד‪…

השאלה על שותפות דינה

ביום 1.1.2015 הוקמה שותפות ״דינה״ לבניית כביש ממשלתי. באותו מועד נחתם הסכם בין כל השותפים לפיו כל ההחלטות התפעוליות המשותפות יתקבלו פה אחד. לשותפות דינה 4 שותפים וכל אחד מהם זכאי ל-25% מהנכסים נטו של השותפות בעת פירוק או עזיבה…. קרא עוד‪…

השאלה על הצגת דוחות כספיים

להלן מספר טענות בקשר לדוח על הרווח הכולל האחר: טענה א’: קרן הון בגין שערוך רכוש קבוע וקרן הון בגין עסקאות של החברה עם בעל השליטה בה יזקפו לדוח על הרווח הכולל האחר. טענה ב’: קרן הון בגין ני”ע זמינים… קרא עוד‪…

השאלה על הצגת דוחות כספיים

בחר בהיגד הנכון ביותר מבין ההיגדים הבאים: כאשר חברה בוחרת להציג דוח על הרווח הכולל לפי שיטת “מאפיין פעילות ההוצאה”, אין חובה להציג את שורת הרווח התפעולי, אולם יש להציג את שורת עלות המכר. אם לחברה פיקדון משועבד לתקופה של… קרא עוד‪…

השאלה על הדוח על הרווח הכולל

אילו מהשינויים הבאים ייכלל בדוח על הרווח הכולל (סמן את התשובה הנכונה ביותר)? קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע לשוויו ההוגן. רכישת מניות באוצר. הנפקת מניות. חלוקת דיבידנד. קרן הון בגין אופציות לעובדים. כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית… קרא עוד‪…

השאלה על משרד רו”ח מזרחי, דריקס ושות’

בדיון שנערך במשרד רו”ח מזרחי, דריקס ושות’ בדבר הצגת דוחות כספיים הושמעו הדעות וחילופי הדברים כדלקמן: רו”ח שמעון: הצגת נכסים ו/או התחייבויות במסגרת נכסים (התחייבויות) שוטפים/שוטפות תחול רק כאשר סכומים יושבו או יסולקו לכל היותר תוך 12 חודשים לאחר תקופת… קרא עוד‪…

השאלה על חברה ד’

סמנכ”ל הכספים של חברה ד’ (להלן – החברה) עסוק בעריכת הדוחות הכספיים לשנת 2015, בפרט בעריכת הדוח על המצב הכספי. בחר/י את התשובה הנכונה ביותר עבורו: א. סמנכ”ל הכספים יכול לקזז בין כל נכס לבין כל התחייבות במאזן כל עוד… קרא עוד‪…

השאלה על הצגת דוחות כספיים

אילו מהשינויים הבאים בהון העצמי לעולם לא יכללו בדוח על הרווח הכולל (סמן את התשובה הנכונה ביותר)? רכישת מניות באוצר. הפסד מפעילות מופסקת. קרן הערכה מחדש בגין שערוך רכוש קבוע לשוויו ההוגן. קרן הון מהפרשי תרגום. קרן הון בגין ניירות… קרא עוד‪…

השאלה על הצגת דוחות כספיים

להלן מספר היגדים בקשר להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS 1): ישות תציג לפחות שני דוחות על המצב הכספי, שני דוחות על הרווח והפסד ורווח כולל אחר, שני דוחות רווח והפסד נפרדים (אם מוצג), שני דוחות על תזרימי המזומנים ושני… קרא עוד‪…