השאלה על חברת ארנולד

חברת ‘ארנולד’ בע”מ (להלן: “החברה“) הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה, דרך החברות המוחזקות על ידה, (להלן: “הקבוצה“) עוסקת בשיווק ומכירה של מוצרי ספורט.

להלן נתונים אודות חברות הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2016:

חברה מועד רכישה / הקמה אחוז החזקה תחום הפעילות מידע נוסף נתון נוסף
ארנולד 01.01.2009 מטה 1
רוני 01.01.2014 100% ייעוץ תזונה לנוער מוחזקת ישירות על ידי החברה ממועד הקמתה 2
קאי 30.06.2013 100% ייבוא ציוד אולימפי
דקסטר 31.12.2015 100% ייבוא תוספי תזונה
פיל 01.01.2010 100% ייעוץ תזונה לנשים 2
קטלר 01.01.2016 50% מכירת ציוד כושר 3
בראנץ 01.04.2012 100% ייצור מי גבינה

 

להלן נתונים חלקיים מתוך ביאור המגזרים אותו הציגה החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (בש”ח):

ייעוץ ? אחרים התאמות מאוחד
הכנסות מחיצוניים ? ? ? ? ?
הכנסות בין מגזריות ? ? ? ? ?
סה”כ הכנסות ? ? ? ? ?
?
רווח מדווח 270,000 ? ? ? ?
הכנסות שלא הוקצו ?
הוצאות שלא הוקצו ?
רווח לפני מס ?
נכסים מדווחים ? ? ? ? ?
נכסים שלא הוקצו ?
נכסים במאוחד                 – 4,706,500
פחת והפחתות 105,000 ? ? 19,250 ?

 

נתונים נוספים:

 1. החברה מפעילה את מטה הקבוצה במסגרתו פועלות מחלקת הכספים והנהלת הקבוצה אשר מספקות שירות לקבוצה בלבד.

 

 1. חברות רוני ופיל מציגות ביצועים כספיים דומים לזמן ארוך, והן בעלות מאפיינים כלכליים דומים ופעילות דומה מבחינת השירותים, שיטות הספקת השירותים, סוג הלקוחות, תהליכי הייצור והסביבה המפוקחת.

 

 1. ביום 1 בינואר 2016 הקימה החברה, ביחד עם משקיע נוסף (להלן: “המשקיע“), את חברת קטלר. הון המניות של קטלר מורכב מ- 100,000 מניות רגילות בנות 2 ש”ח ע.נ. כל אחת (לא הוכרה פרמיה במועד הקמת החברה).
 • בהתאם להסכם ההקמה של קטלר, אשר נחתם בין החברה והמשקיע, דירקטוריון קטלר יורכב מארבעה דירקטורים, אשר ימונו על ידי בעלי המניות בחברה בהתאם לשיעור החזקתם. החלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב רגיל, כאשר למשקיע קיימת זכות הכרעה בדירקטוריון במידה ולא מתקבל רוב בהצבעה.
 • ביום 1 ביולי 2016, חתמה החברה עם המשקיע על הסכם לשליטה משותפת.

להלן התנאים העיקריים בהסכם השליטה המשותפת:

 • על פי תנאי ההסכם, נציגי החברה והמשקיע יצביעו באופן זהה.
 • חברת פיל והמשקיע ירכשו את כל התפוקות המיוצרות על ידי קטלר לפי חלקם היחסי של החברה והמשקיע בהון מניות קטלר.
 • קטלר לא תוכל למכור תפוקה כלשהי לצדדים שלישיים, אלא אם המכירה תאושר על ידי החברה והמשקיע. מכירות אלה, ככל שתתרחשנה, צפויות להיות חריגות ולא מהותיות.

 

 • להלן נתונים מתוך הדוח על המצב הכספי של קטלר ליום 30 ביוני 2016:
סעיף קטלר
מלאי 150,000
לקוחות וחייבים 100,000
רכוש קבוע, נטו (*) 150,000
ספקים וזכאים ?
הון מניות (200,000)
עודפים ?

 

(*) ביום 1 ביולי 2016 תאם שווים ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים בקטלר את ערכם בספרים, למעט רכוש קבוע אשר שוויו ההוגן נאמד ב- 170,000 ש”ח. נכון ליום 30 ביוני 2016 יתרת אורך החיים השימושיים של הרכוש הקבוע הינה שנה אחת.

 • ביום 1 ביולי 2016 הוערך שוויה ההוגן של מניית קטלר ב- 2.5 ש”ח, על ידי מעריך שווי בלתי תלוי.

 

 1. מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה הוא מנכ”ל החברה, אשר מקבל בכל חודש “דוח מנכ”ל” באמצעותו הוא מקבל החלטות בדבר הקצאת משאבים למגזרי הפעילות והערכת ביצועיהם. הדוח כולל את המידע הבא:
 • נתוני כל אחת מחברות הקבוצה נכללים בנפרד בהתאם לתחום פעילות החברות, למעט החברות קאי ודקסטר אשר נתוניהם נכללים יחדיו תחת פעילות “ייבוא”.
 • הנתונים הכספיים של כל החברות נסקרים תוך התאמה לשיעור החזקת החברה בפועל.
 • ביצועי כל החברות נסקרים בהתאם לרווח הגולמי. בנוסף סוקר מנכ”ל החברה באופן סדיר את הוצאות הפחת בכל אחת מהחברות ללא הפחתת עודפי עלות.
 • מנכ”ל החברה סוקר באופן סדיר מידע בדבר נכסים תפעוליים של כל מגזר פעילות ובכלל זה יתרות עודפי עלות.

 

 1. להלן נתונים מתוך מאזני הבוחן הנפרדים של חברות הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2016 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ללא התאמה לשיעורי הבעלות (בש”ח):
סעיף ארנולד רוני פיל קאי דקסטר קטלר בראנץ
הכנסות 30,000 ? 700,000 250,000 150,000 400,000 2,400,000
הוצאות הנהלה וכלליות 10,000 50,000 70,000 30,000 40,000 20,000 120,000
הוצאות מימון 5,000 10,000 5,000
פחת והפחתות (**) ? 45,000 60,000 25,000 35,000 5,000 35,000
מלאי 150,000 100,000 15,000 10,000 40,000 200,000
לקוחות וחייבים 300,000 200,000 30,000 20,000 400,000
רכוש קבוע, נטו ? 500,000 500,000 70,000 30,000 200,000 2,000,000
ספקים וזכאים 100,000 200,000 10,000 20,000 600,000

(**) הפחת וההפחתות כלולים במסגרת סעיף הוצאות הנהלה וכלליות.

עסקה בין – חברתית:

 1. מחצית מהכנסות קטלר במהלך כל שנת 2016 היו בגין מכירת מלאי לחברת פיל, מכירות אלו התפלגו באופן אחיד בין החציון הראשון והשני של השנה. ליום 30 ביוני 2016 כל המלאי של קטלר שנרכש על ידי חברת פיל נמכר לחיצונים. ליום 31 בדצמבר 2016 20% מהמלאי של קטלר שנרכש על ידי חברת פיל נותר במחסניה.
 2. שיעור הרווח הגולמי בכל עסקאות הקבוצה הינו 15%.

 

הנחות:

 • כאשר לחברה מגזרים הניתנים לקיבוץ בהתאם להוראות IFRS 8, היא מדווחת עליהם במקובץ.
 • אלא אם נאמר אחרת, הכנסות והוצאות חברות הקבוצה מתפלגות באופן אחיד על פני השנים.
 • החברה כוללת מגזרים שלא עמדו במבחנים הכמותיים במסגרת מגזרים “אחרים”.
 • יש להתעלם מהשפעת המס.

 

 

נדרש:

 1. הציגו את הביאור העיקרי על מגזרי פעילות של החברה כפי שיוצג בדוחותיה המאוחדים ליום 31 בדצמבר 2016 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, בהתאם ל- IFRS 8. יש להציג חישובים מפורטים, לרבות כל המבחנים הכמותיים הנדרשים. אין צורך לכלול גילויים ברמת הישות.
 2. הציגו את פקודת היומן בדבר ההשקעה בקטלר כפי שנרשמה בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ביום 30 ביוני 2016.

כל הזכויות שמורות © [המרכז הבינתחומי הרצליה]

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ