השאלה על חברה א’

החל משנת 2012, חברה א’ מחזיקה ב- 800,000 מניות של חברה ב’ המהוות 80% מהונה המונפק של חברה ב’ ועל כן שולטת בה. ביום 1.1.2014 הגיעה חברה א’ להסדר תשלום מבוסס מניות עם מנכ”ל חברה ב’ לפיו הוא יהיה זכאי לקבל 10,000 מניות של חברה ב’ (חברה א’ תרכוש מניות של חברה ב’ בשוק) בתום 3 שנים, בתנאי שימשיך בעבודתו בחברה ב’ עד לתום תקופת ההבשלה.

להלן נתונים לגבי השווי ההוגן של מניית חברה ב’ (בש”ח):

1.1.2014 20
31.12.2014 25

מהן הוצאות השכר שירשמו בגין הסדר תשלום מבוסס מניות בדוחותיה הכספיים המאוחדים והנפרדים של חברה א’ לשנת 2014?

  1. 66,667 ₪ ו-0 ₪, בהתאמה.
  2. 66,667 ₪ ו-83,333 ₪, בהתאמה.
  3. 83,333 ₪ ו-16,667 ₪, בהתאמה.
  4. 66,667 ₪ ו-16,667 ₪, בהתאמה.
  5. אף תשובה אינה נכונה.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 

פתרון

66,667 ₪ ו-0 ₪, בהתאמה.

בספרי חברת הבת – חברת הבת מקבלת את השירותים ואין לה מחויבות לסלק את ההסדר. על כן בדוחות שלה המענק מטופל כמענק הוני.  66,667 = 1/3*20*10,000.

בספרי חברת האם (סולו) – חברת האם לא מקבלת את השירותים אולם יש לה מחויבות לסלק את ההסדר. על כן בדוחות הנפרדים המענק מטופל כמענק התחייבותי. יחד עם זאת, חברת האם תרשום: ח’ השקעה ז’ זכאים בסך 83,333 = 1/3*25*10,000, כלומר היא לא תרשום הוצאות שכר בדוחותיה הנפרדים.

בדוחות המאוחדים – המענק מטופל כמענק הוני. 66,667 = 1/3*20*10,000.

להצגת הפתרון לחץ כאן