השאלה על חברת המזון המרוויח בע”מ

הדפס שאלה
חברת המזון המרוויח בע”מ (להלן: “החברה“) הינה חברה ציבורית ישראלית העוסקת במישרין ובעקיפין (דרך חברות מוחזקות) בשיווק וייצור מזון, מחקר ופיתוח של תחליפי בשר, וכן, מעניקה שירותי ייעוץ אסטרטגי לחברות בתחום זה. החברה הוקמה בשנת 1999.

להלן נתונים מסוימים מתוך הביאור על הדיווח המגזרי , בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2018:

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

ייעוץ אסטרטגי

שיווק מזון

ייצור מזון

אחר

התאמות
למאוחד

סה”כ

אלפי ש”ח

הכנסות מלקוחות חיצוניים

44,000

11,798

75,000

???

???

???

הכנסות בין מגזריות

126,000

???

???

סה”כ הכנסות

170,000

11,798

75,000

???

???

???

……………………………….
מידע נוסף:
פחת והפחתות

629

4,320

3,978

3,978

4,949

נתונים נוספים:

 • החברה מחזיקה בשיעור של 100% מהון המניות הרגילות של כל החברות המוחזקות שלה, למעט חברת “המייצרים בע”מ” (להלן: “המייצרים“), בה שיעור ההחזקה של החברה הינו 35% ולחברה יש בה השפעה מהותית.

 

 • מגזר “ייצור מזון” מורכב כולו מחברת המייצרים.
 • נתוני מגזר “ייצור מזון” מדווחים למקבל ההחלטות התפעולי הראשי בחברה לפי שיטת האיחוד
  היחסי – קרי, הצגת ההכנסות, ההוצאות, הנכסים וההתחייבויות של המייצרים לפי שיעור ההחזקה של החברה.
 • ההכנסות הבין מגזריות שהתהוו למגזר ייעוץ אסטרטגי בשנת 2018 נובעות כולן משירותי ייעוץ שהעניקה החברה בשנת 2018 למייצרים.
 • מעבר לאמור לעיל, מיום הקמת החברה לא היו עסקאות בין מגזריות ו/או בין חברות הקבוצה.
 • מלבד האמור לעיל, נתוני הביאור המגזרי תואמים את כללי החשבונאות הבינלאומיים המקובלים (IFRS).
 • יש להניח כי בשנת 2018 החברה וכל החברות המוחזקות על ידה לא הכירו בקיטון בסעיף ההכנסות.

להלן ארבע שאלות בקשר לאמור לעיל, ובהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 8 – ‘מגזרי פעילות’:

שאלה 13:

סכום ההכנסות בדוח על הרווח או הפסד המאוחד של החברה לשנת 2018 יהיה לכל הפחות 181,798 אלפי ש”ח.

 1. נכון.
 2. לא נכון.

שאלה 14:

ייתכן כי בגין המגזר/ים המוצג/ים תחת הקטגוריה “אחר” לא התהוו הכנסות כלל במהלך שנת 2018.

 1. נכון.
 2. לא נכון.

שאלה 15 :

נתוני הפחת והפחתות נסקרים בהכרח בנפרד על ידי מקבל ההחלטות התפעולי הראשי בחברה.

 1. לא נכון.
 2. נכון.

שאלה 16:

ייתכן כי סכום ההכנסות מלקוחות חיצוניים שנבעו בגין המגזר/ים המוצג/ים תחת הקטגוריה “אחר” כפי שנכללו בדוח על הרווח או הפסד המאוחד של החברה לשנת 2018 הינו גבוה מסכום של 60,600 אלפי ש”ח.

 1. לא נכון.
 2. נכון.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.


פתרון


להצגת הפתרון לחץ כאן

זקוקים לעזרה? שתפו את השאלה עם חברים!
0.00 ממוצע רמת הקושי (0% קושי) - 0 מדרגים
התחבר או הרשם על מנת לשמור שאלות למועד מאוחר יותר.

השאר תגובה

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...