השאלה על חברת דור בע”מ


חברת דור בע”מ (להלן – “דור“) הינה חברה ישראלית ציבורית ומטבע פעילותה הינו השקל.

חברת שגית בע”מ (להלן – “שגית“) פועלת בארה”ב ומטבע הפעילות שלה הינו הדולר.

רכישת, מכירות והנפקות

 1. ביום 1 בינואר 2015 (להלן – “מועד הרכישה“) רכשה דור 70% מהון המניות של שגית תמורת 651,000 ש”ח במזומן וכן בתמורה להנפקת 500 מניות בנות 1 ש”ח ע”נ כ”א של דור ששווין ההוגן הכולל הינו 60,000 ש”ח. זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדות לפי שווי הוגן במועד הרכישה. למועד הרכישה השווי ההוגן של מניה רגילה אחת של שגית הינו 25 דולר.
 2. למועד הרכישה, תאם שווים ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של שגית לערכם בספרים, למעט נדל”ן להשקעה שערכו בספרים הינו 90,000 דולר ושוויו ההוגן 110,000 דולר. הנדל”ן להשקעה נמדד בספרי שגית לפי מודל העלות. יתרת אורך חייו השימושיים של הנדל”ן למועד הרכישה הינו 18 שנים, והוא מופחת לפי שיטת הקו הישר (מרכיב הקרקע זניח). שוויו ההוגן של הנדל”ן להשקעה ליום 31 בדצמבר 2015 הינו 130,000 דולר. דור מיישמת בדוחותיה הכספיים המאוחדים והנפרדים מדיניות חשבונאית לפיה נדל”ן להשקעה נמדד במודל השווי ההוגן. הנח כי השינוי בשווי ההוגן של הנדל”ן בשנת 2015 התפלג באופן אחיד על פני השנה.
 3. ביום 1 בינואר 2014 רכשה שגית קרקע תמורת 90,000 דולר אשר מסווגת בדוחותיה הכספיים כרכוש קבוע. שגית ודור מיישמות לגבי הקרקע את מודל ההערכה מחדש. הערכה מחדש מתבצעת בסוף כל שנה ביום 31 בדצמבר. הנח כי השינוי בשווי ההוגן של הקרקע בשנת 2015 התפלג באופן אחיד על פני השנה.
 4. לצורך מימון הרכישה נטלה דור הלוואה בסך 70,000 דולר. ההלוואה עומדת לפירעון בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2018. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של 5%, המשולמת בסוף כל שנה החל מיום 31 בדצמבר 2015. דור מייעדת את ההלוואה כגידור של ההשקעה בשגית.
 5. ביום 30 ביוני 2015 הנפיקה שגית 2,000 כתבי אופציה תמורת 4 דולר לכל כתב אופציה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של שגית בת 1 דולר ערך נקוב עד ליום 31 בדצמבר 2018, תמורת תוספת מימוש בסך 3 דולר. דור רכשה 500 כתבי אופציה במסגרת ההנפקה. ליום 31 בדצמבר 2015 השווי ההוגן של כל כתב אופציה הינו 20 ש”ח.
 6. ביום 31 בדצמבר 2015 הנפיקה שגית 2,500 מניות רגילות בנות 1 דולר ע.נ. כ”א. דור לא רכשה מניות במסגרת הנפקה זו.

נתונים נוספים

 1. ביום 30 בספטמבר 2015 הכריזה וחילקה שגית לבעלי מניותיה דיבידנד בסך 5,500 דולר.
 2. דור נישומה לצרכי מס על בסיס ש”ח. שיעור מס חברות ורווח הון החל על דור הינו 25%.
 3. שגית נישומה לצרכי מס על בסיס דולר. שיעור מס חברות ורווח הון החל על שגית הינו 20%.
 4. ההשקעה במניות של שגית מוצגת בדוחותיה הכספיים הנפרדים של דור על בסיס עלות. ההשקעה באופציות של שגית מוצגת בדוחותיה הכספיים הנפרדים של דור לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. לצרכי מס השקעות באופציות ובמניות נמדדות לפי עלות.
 5. בעת ירידה בשיעור ההחזקה, נוהגת דור לממש חלק יחסי של פרמיית השליטה ולזקוף אותה לזכויות שאינן מקנות שליטה.
 6. הנח כי כל ההכנסות וההוצאות של שגית התפלגו באופן שווה על פני שנת 2015.
 7. להלן הרכב ההון העצמי של דור בהתאם לדוחותיה הכספיים הנפרדים (בש”ח):

  31.12.2015

  31.12.2014

  הון מניות

  ?

  3,000

  פרמיה

  ?

  45,000

  קרן הערכה מחדש

  עודפים

  980,000

  820,000

   


 8. להלן הרכב ההון העצמי של שגית בהתאם לדוחותיה הכספיים העצמאיים (בדולר):

  31.12.2015

  31.12.2014

  הון מניות

  12,500

  10,000

  פרמיה

  140,000

  80,000

  תקבולים על חשבון אופציות

  ?

  קרן הערכה מחדש

  50,000

  30,000

  עודפים

  210,000

  60,000

   


 9. למעט האמור לעיל, לא בוצעו שינויים הוניים נוספים בחברות דור ושגית.
 10. למעט הקרקע, לשגית אין פריטי רכוש קבוע נוספים שנמדדים במודל ההערכה מחדש.
 11. להלן נתונים נבחרים לגבי שע”ח ש”ח-דולר:

תאריך

ש”ח ל-1$

1.1.2015

3

30.6.2015

3.2

30.9.2015

3.6

31.12.2015

3.9

ממוצע לשנת 2015

3.5

נדרש

 1. חשב/י את חלוקת הרווח הנקי והרווח הכולל המאוחד של דור בין הבעלים לבין זכויות שאינן מקנות שליטה לשנת 2015 (לרבות תרומות לרווח הנקי ולרווח הכולל המאוחד).
 2. נתח/י את הרכב קרן הון מהפרשי תרגום כפי שתיכלל בדוחות הכספיים המאוחדים של דור לשנת 2015.
 3. הצג/י את פקודת היומן שתרשום דור בדוחותיה הכספיים המאוחדים בגין הנפקת מניות שגית ביום 31.12.2015.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

 

להצגת הפתרון לחץ כאן

סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ