השאלה על החברות התעשייתיות

בישיבה במשרד רו”ח במסגרתה נסקרו דוחותיהן הכספיים לשנת 2014 של חברות תעשייתיות רווחיות המבוקרות על ידי המשרד (להלן – “החברות התעשייתיות“), ציין אחד השותפים כי על אף ששיעור מס החברות בישראל הינו 26.5%, שיעור המס האפקטיבי של מרבית החברות לשנת 2014 היה נמוך ממנו.

בהקשר זה נשמעו מספר טענות כהסבר אפשרי לתופעה:

טענה 1: לחברות התעשייתיות מפעלים מוטבים רווחיים הנהנים משיעורי מס מופחתים.

טענה 2: החברות התעשייתיות נהנות מפחת מואץ בגין השקעותיהם בקווי ייצור חדשים.

טענה 3: חברות תעשייתיות רבות ניצלו בשנת 2014 הפסדים מועברים לצרכי מס בגינם לא נוצרו מסים נדחים בשנים קודמות.

הנח כי הטענות הינן בלתי תלויות ועומדות בפני עצמן וכן, כל עוד לא נאמר אחרת, החברות יוצרות מסים נדחים בגין כל ההפרשים הזמניים שלהן ולא חלו שינויים בשיעורי המס בשנים האחרונות.

 אילו מבין הטענות לעיל מספקות הסבר נאות לכך ששיעור המס האפקטיבי לשנת 2014 היה נמוך מ- 26.5%?

א. טענות 1 ו-3 בלבד.

ב. כל הטענות.

ג. טענות 2 ו-3 בלבד.

ד. טענות 1 ו-2 בלבד.

ה. טענה 1 בלבד.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן

 

סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ