חברת נונטנדו בע”מ

חברת “נונטנדו” בע”מ (להלן: “החברה“) הינה חברה פרטית ישראלית העוסקת בייצור, פיתוח והפצה של צעצועים. מטבע פעילות החברה הינו שקל.

החברה פועלת בתחום ייצור צעצועים מסוג פוקימון. החברה מבצעת את פעילות הייצור וההפצה באמצעות מפעל ייצור הממוקם בקריית גת, מחסן הממוקם בהרצליה ושתי משאיות זהות המפיצות את מוצרי החברה. הפעילות מהווה יחידה מניבת מזומנים.

להלן נתונים לגבי נכסי תחום הפעילות:

 1. מלאי

  מלאי הצעצועים של החברה לימים 31.12.2016 ו-31.12.2017 עומד על 100,000 ₪ ו-111,000 ₪, בהתאמה. השווי ההוגן נטו של המלאי לימים 31.12.2016 ו- 31.12.2017 הינו 122,000 ₪ ו- 148,000 ₪, בהתאמה.

 2. מפעל ייצור

  מפעל הייצור של החברה נרכש ביום 30.6.2014 תמורת 1,500,000 ₪. אורך החיים השימושיים של המפעל הינו 12.5 שנים לא ערך שייר. שיטת הפחת קו ישר.

 3. מחסן החברה

  מחסן החברה נרכש ביום 1.1.2015 תמורת 2,000,000 ₪. אורך החיים השימושיים של המחסן הינו 12 שנים. ערך השייר של המחסן הינו 400,000 ₪. שיטת הפחת קו ישר.

 4. משאיות

  משאיות החברה נרכשו ביום 1.1.2015. אורך החיים השימושיים של כל משאית הינו 8 שנים ללא ערך שייר. הערך הפנקסני של כל משאית בדוח על המצב הכספי ליום 31.12.2016 הינו 150,000 ₪. שיטת הפחת קו ישר. השווי ההוגן של כל משאית לימים 31.12.2016 ו-31.12.2017 הינו 138,000 ₪ ו-130,000 ₪, בהתאמה. עלויות מכירה צפויות מהוות 6% מהשווי ההוגן של המשאית.

נתונים נוספים:

 1. ביום 31.12.2016 בעת בחינת פעילות החברה לשנה החולפת נמצא כי חלה ירידה משמעותית בהיקף מכירות צעצועי הפוקימון. למועד זה החברה צופה, כי הכנסותיה בכל אחת מ-10 השנים הבאות יעמדו על 1,260,000 ₪ כאשר הפעילות תחדל להתקיים לאחר תקופה זאת.
 2. ביום 31.12.2017 לאחר שנרשמה במהלך שנת 2017 התאוששות מרשימה בביקוש לצעצועי פוקימונים, צופה החברה, כי הכנסותיה בכל אחת מ- 9 השנים הבאות יעמדו על 1,408,000 ₪ כאשר הפעילות תחדל להתקיים לאחר תקופה זאת.
 3. ידוע כי לאורך כל תקופת הפעילות, התזרים התפעולי הנובע מהפעילות מהווה 30% מתקבולי ההכנסות.
 4. החברה צופה כי ביחס להכנסות הצפויות והתזרים התפעולי הצפוי משנת 2018 ואילך, 20% מתקבולי ההכנסות והתזרים התפעולי השנתיים יתקבלו מראש בתחילת השנה של שנת ההכרה בהכנסה (כך למעשה, בגין 20% מההכנסות של שנת 2018 הלקוחות ישלמו מראש כבר ביום 1.1.2018 והחברה תשלם מראש בגין ההוצאות התפעוליות).
 5. למעט האמור בסעיף ד’ לעיל, יש להניח כי תזרימי המזומנים מופקים בתום כל שנה.
 6. ליום 31.12.2016 שיעור הניכיון לפני מס הינו 10% ושיעור הניכיון לאחר מס הינו 8%.
 7. ליום 31.12.2017 שיעור הניכיון לפני מס הינו 9% ושיעור הניכיון לאחר מס הינו 7%.
 8. כל הרכוש הקבוע בחברה נמדד בהתאם למודל העלות.

נדרש

הצג את יתרות כל אחד מנכסי פעילות צעצועי הפוקימון לרבות חישוב והקצאת ירידת/עליית ערך, ככל שישנן, לכל אחד מהנכסים המיוחסים לפעילות כפי שיוצגו בדוחותיה הכספיים של החברה בכל אחת מהשנים 2016-2017.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן

סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ