השאלה על חברת האחים


 1. חברת האחים בע”מ (להלן: “חברת האחים'”) הינה חברה ישראלית אשר עוסקת בייצור ומכירה של נעלי ריצה. מטבע פעילותה והצגתה של חברת האחים הינו השקל החדש (ש”ח).

 

השקעה בחברת האיטי בע”מ:

 1. ביום 31.12.2014 רכשה חברת האחים בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: “הבורסה”) 30% מהון המניות של חברת האיטי (להלן: “חברת האיטי”). מלוא התמורה שולמה במזומן באותו מועד. חברת האיטי הינה חברה ישראלית אשר נסחרת בבורסה, ועוסקת בייצור ומכירה של בגדי ריצה. מטבע פעילותה והצגתה של חברת האיטי הינו השקל החדש (ש”ח). למעט אם נתון אחרת, הנח/י כי השקעת חברת האחים בחברת האיטי הינה השקעה אסטרטגית לטווח ארוך.

 להלן מידע בדבר נכסי חברת האיטי, אשר שווים ההוגן שונה מערכם הפנקסני, במועדים מסוימים:

פריט תאריך שווי הוגן ערך בספרים הערות
ריהוט משרדי 31.12.2014 90,000 ש”ח 60,000 ש”ח הריהוט המשרדי משמש את הנהלת החברה. יתרת אורך החיים השימושי של הריהוט המשרדי ליום 31.12.2014 הינו 6 שנים, ללא ערך שייר בתום תקופה זו. במהלך כל השנים לא חלו שינויים באומדנים אלה.
30.6.2015 85,000 ש”ח ?
 1. ביום 30.6.2015 רכשה חברת האיטי בבורסה 100,000 ממניותיה (הנח/י כי חברת האחים לא מכרה מניות של חברת האיטי במסגרת עסקה זו). כל התמורה שולמה במזומן באותו מועד. בהתאם להחלטת הדירקטוריון של חברת האיטי, המניות שנרכשו חולטו מיד לאחר השלמת העסקה (כנגד הקטנת הון המניות והפרמיה על המניות).

 

 1. ביום 1.10.2015, באופן מפתיע ומבלי שהתקיימו דיונים מקדימים, החליט לראשונה הדירקטוריון של חברת האחים לחלק את כל מניות חברת האיטי המוחזקות על ידי חברת האחים כדיבידנד בעין לבעלי המניות של חברת האחים (להלן: “החלטת החלוקה”). בהתאם לתקנון חברת האחים, מעבר להחלטת החלוקה, לא נדרשים אישורים נוספים ו/או פעולות מהותיות נוספות לצורך ביצוע החלוקה. ביום קבלת החלטת החלוקה חברת האחים החלה בביצוע פעולות להשלמת החלוקה וצפוי ברמה גבוהה כי היא תושלם ביום 1.1.2016. דירקטוריון חברת האחים מעריך כי עלויות שכר הטרחה של עורכי הדין בגין החלוקה האמורה של מניות חברת האיטי יסתכמו לסכום של 500,000 ש”ח וכי לא צפויות עלויות חלוקה מהותיות נוספות.

 

 1. ברבעון הרביעי של שנת 2015 נרשמו הוצאות פחת והפחתות במאזן הבוחן העצמי של חברת האיטי בסך 30,000 ש”ח (הוצאות הפחת בגין רכוש קבוע מהוות 80% מהסכום האמור ואילו הוצאות ההפחתה בגין הנכסים הבלתי מוחשיים מהוות 20% מהסכום האמור).
 2. ברבעון הרביעי של שנת 2015 התהוו וטרם שולמו, במאזן הבוחן העצמי של חברת האחים, עלויות שכר טרחת עורכי דין בגין החלוקה בסך 100,000 ש”ח. נכון ליום 31.12.2015 מעריך דירקטוריון חברת האחים כי סך עלויות שכר הטרחה של עורכי הדין בגין החלוקה של מניות חברת האיטי כדיבידנד בעין לבעלי המניות של חברת האחים יסתכמו לסכום של 600,000 ש”ח (לרבות העלויות בסך 100,000 אשר התהוו ברבעון הרביעי של שנת 2015 וטרם שולמו).

 

 1. להלן נתונים לגבי שוויה ההוגן של מניית חברת האיטי, על פי נתוני הבורסה, במועדים מסוימים:
תאריך שווי מניה אחת של חברת האיטי (בש”ח)
31.12.2014 36
1.7.2015/30.6.2015 52
1.10.2015/30.9.2015 67
31.12.2015 65

 

 1. להלן מאזני הבוחן העצמיים של חברת האחים וחברת האיטי ליום 31.12.2014 (בש”ח):
  חברת האחים חברת האיטי
מזומנים ושווי מזומנים ? 9,430,000
לקוחות 550,000 400,000
חייבים אחרים 100,000 80,000
מלאי 980,000 390,000
השקעה בחברת האיטי ?
רכוש קבוע 2,400,000 450,000
נכסים בלתי מוחשיים 400,000 250,000
ספקים (750,000) (850,000)
זכאים אחרים (150,000) (100,000)
התחייבות מסים נדחים (380,000) (300,000)
הון מניות (בנות 1 ש”ח ע.נ.) (1,000,000) (200,000)
פרמיה על מניות (7,000,000) (6,000,000)
יתרת פתיחה עודפים (900,000) (1,900,000)
הכנסות (3,500,000) (2,800,000)
עלות ההכנסות 1,800,000 900,000
הוצאות מכירה ושיווק 150,000 40,000
הוצאות הנהלה וכלליות 600,000 140,000
הכנסות אחרות (150,000)
הכנסות מימון (25,000) (8,000)
הוצאות מימון 50,000 33,000
מסים על הכנסה 50,000 45,000

 


 

 1. להלן מאזני הבוחן העצמיים של חברת האחים וחברת האיטי ליום 31.12.2015 (בש”ח):
  חברת האחים חברת האיטי
מזומנים ושווי מזומנים ? ?
לקוחות 500,000 300,000
חייבים אחרים 120,000 120,000
מלאי 880,000 350,000
השקעה בחברת האיטי ?
רכוש קבוע 2,200,000 430,000
נכסים בלתי מוחשיים 350,000 220,000
ספקים (600,000) (820,000)
זכאים אחרים (150,000) (190,000)
התחייבות מסים נדחים (230,000) (100,000)
הון מניות (בנות 1 ש”ח ע.נ.) (1,000,000) ?
פרמיה על מניות (7,000,000) ?
יתרת פתיחה עודפים ? ?
הכנסות (3,800,000) (3,300,000)
עלות ההכנסות 1,900,000 1,200,000
הוצאות מכירה ושיווק 210,000 310,000
הוצאות הנהלה וכלליות 550,000 75,000
הכנסות אחרות (120,000) (200,000)
הכנסות מימון (25,000) (18,000)
הוצאות מימון 65,000 78,000
מסים על הכנסה 90,000 60,000

 

נתונים נוספים:

 1. חברת האחים בחרה, בגין השקעתה בחברת האיטי, להכיר בזכויות שאינן מקנות שליטה לפי חלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה בשווי הוגן של הנכסים המזוהים בניכוי שווין ההוגן של ההתחייבויות המזוהות.
 2. חברת האחים טיפלה בהשקעתה בחברת האיטי בדוחותיה הכספיים העצמיים לפי מודל העלות.
 3. שיעור מס החברות החל על כל החברות המוזכרות לעיל הינו 30%; הכנסות מדיבידנד ורווחים ממכירת מניות פטורים ממס.
 4. לצרכי מס, ירידות בערכם של נכסים מוכרת בעת מימושם בלבד. למעט אם נאמר אחרת, החברה לא צופה לממש נכסים לפני תום אורך חייהם הכלכליים.
 5. הנח/י כי בכל התקופות ערכו של המלאי בספרי כל אחת מהחברות המוזכרות בשאלה הינו נמוך משווי המימוש נטו שלו.
 6. בהנחה שרלוונטי, בכל חברה, לגבי כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי, צפוי שבעתיד תיווצר הכנסה חייבת אשר כנגדה ניתן יהיה לנצל הפרשים אלה.
 7. כל החברות המוזכרות בשאלה מפחיתות רכוש קבוע לפי שיטת הקו הישר, ללא ערך גרט, ומיישמות את מודל העלות.
 8. הרווח הנקי של חברת האיטי מתפלג באופן אחיד על פני השנה.
 9. בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 8, חברת האיטי מהווה מגזר פעילות עסקית, שהוא עיקרי ונפרד, בספרי חברת האחים. למעט פעילות זו, אין חברת האחים עוסקת בייצור ומכירה של בגדי ריצה.
 10. בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 36, חברת האיטי בכללותה מהווה יחידה מניבה-מזומנים אחת.

 

נדרשים:

 1. להציג את התנועה בחשבון ההשקעה של חברת האחים בחברת האיטי החל מיום 31.12.2014 ועד ליום 31.12.2015.
 2. לרשום את פקודת היומן שנרשמה בדוחות הכספיים המאוחדים של חברת האחים בגין השגת השליטה על חברת האיטי.
 3. להציג גיליון לאיחוד מאזן הבוחן של חברת האחים לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2015.
 4. להציג את הדוח המאוחד על המצב הכספי של חברת האחים ליום 31.12.2015 ואת הדוח המאוחד שלה על רווח או הפסד לשנה שהסתיימה באותו תאריך.


 כל הזכויות שמורות © [אוניברסיטת תל אביב]

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ