שאלה על חברת אמוץ בע״מ

להלן הדוחות המאוחדים על המצב הכספי של חברת אמוץ בע״מ (להלן – ״חברת אמוץ” או “החברה״) לימים 31.12.2015 ו- 31.12.2016:

סעיף ביאור 31.12.2016 31.12.2015
מזומנים ושווי מזומנים 100,000 80,000
מלאי 80,000 65,000
השקעה בני”ע זמינים למכירה 3 ? ?
רכוש קבוע, נטו 1 115,000 100,000
מוניטין 1,2 ? ?
ספקים (50,000) (40,000)
אג”ח לשלם 2 ?
הון מניות 1 ₪ ע.נ. 4 (25,000) (15,000)
פרמיה 2,4 ? (40,000)
מניות באוצר 2
קרן הון ני”ע זמינים למכירה 3 ? ?
עודפים 4 ? ?
זשמ”ש (140,000) (36,000)

נתונים נוספים

 1. השקעה בחברת בארי
 • ביום1.2015 רכשה חברת אמוץ 70% מהזכויות לנכסים וההתחייבויות של חברת בארי בע”מ (להלן – “חברת בארי“) תמורת 80,150 ש״ח. יתרת הזכויות בחברת בארי מוחזקות על ידי חברת בוזי בע”מ (להלן – “חברת בוזי“). בהתאם להסכם בין בעלי המניות בחברת בארי, כל ההחלטות התפעוליות והפיננסיות בחברת בארי מתקבלות בהסכמה פה אחד. הנח כי מדובר בפעילות משותפת.
 • ההון עצמי של חברת בארי ליום1.2015 הסתכם ל- 95,000 ש״ח. באותו מועד בספרי חברת בארי מכונה א׳ ששוויה ההוגן גבוה מערכה הפנקסני ב- 10,000 ש״ח, ויתרת אורך החיים השימושיים שלה הינה 4 שנים.
 • ביום3.2016 רכשה חברת בארי ציוד תמורת 50,000 ש”ח.
 • ביום7.2016 מכרה חברת אמוץ לחברת בוזי 10% מהזכויות לנכסים והתחייבויות של חברת בארי תמורת 18,000 ש״ח.
 • ביום9.2016 מכרה חברת בארי קרקע (רכוש קבוע) תמורת 40,000 ש״ח וברווח הון בסך 15,000 ש״ח.
 • ביום12.2016 בוטל ההסכם לשליטה משותפת בין בעלי המניות בחברת בארי. מחיר מניה אחת של חברת בארי באותו מועד הינו 25 ש״ח והשווי ההוגן של מכונה א׳ גבוה מערכה הפנקסני ב- 8,000 ש״ח (למען הסר ספק לאחר ביטול ההסכם כאמור לחברת אמוץ זכויות בהון ובהצבעה של בארי).
 • להלן הדוחות על המצב הכספי של חברת בארי לימים7.2016 ו– 31.12.2016:
סעיף 31.12.2016 1.7.2016
מזומנים ושווי מזומנים 70,000 60,000
מלאי 70,000 40,000
רכוש קבוע, נטו 60,000 90,000
הון מניות 1 ₪ ע.נ. (10,000) (10,000)
עודפים (190,000) (180,000)
 1. השקעה בחברת גדליה
 • ביום1.2015 רכשה חברת אמוץ 80% מהון המניות של חברת גדליה בע”מ (להלן – “חברת גדליה“) תמורת 102,000 ש״ח. השווי ההוגן של הזכויות שאינן מקנות שליטה באותו מועד הינו 25,000 ש״ח. ההון העצמי של חברת גדליה באותו מועד הסתכם ב- 100,000 ש״ח.
 • ביום1.2014 חברת גדליה הנפיקה 100,000 ש״ח ע.נ. אגרות חוב. קרן אגרות החוב תיפרע בתשלום אחד בתום 6 שנים. אגרות החוב נושאות ריבית חצי שנתית בשיעור 4% המשולמת ב- 30.6 וב- 31.12 בכל שנה החל מיום 30.6.2014.
 • ביום4.2016 חברת גדליה רכשה 2% מהון המניות של חברת אמוץ תמורת 50,000 ש״ח. ביום 31.12.2016 חברת גדליה מכרה את המניות הללו לחיצוניים תמורת 65,000 ש״ח.
 • ביום7.2016 חברת אמוץ רכשה 100% מאגרות החוב של חברת גדליה בשווי הוגן.
 • ריבית השוק החצי שנתית לאגרות חוב בתנאים זהים לאגרות החוב של חברת גדליה לימים1.2014, 1.1.2015 ו- 1.7.2016 הינה 3%, 5% ו- 4%, בהתאמה.
 1. השקעה בני”ע זמינים למכירה
 • ביום 30.9.2014 החברה רכשה 3,000 מתוך 20,000 מניות של חברת דוד בע”מ (להלן – “חברת דוד“) וסיווגה את ההשקעה לקבוצת ני”ע זמינים למכירה.
 • ביום 30.9.2016 מכרה החברה 10% מהשקעתה בחברת דוד תמורת שווי הוגן.
 • ביום 30.12.2016 חילקה חברת דוד דיבידנד בסך 75,000 ש”ח לבעלי מניותיה בגין רווחי שנת 2015.
 • ביום 31.12.2016 רכשה החברה 500 מניות נוספות של חברת דוד תמורת שווי הוגן.
 • להלן נתונים לגבי שווי הוגן מניה אחת של חברת דוד למועדים נבחרים (בש”ח):
תאריך שווי הוגן מניה
30.9.2014 10
31.12.2015 11
30.9.2016 13.5
31.12.2016 13.5
 1. הון עצמי
 • ביום7.2016 חברת אמוץ הכריזה ושילמה דיבידנד לכל בעלי המניות בסך 40,000 ש״ח.
 • ביום 31.12.2016 חברת אמוץ הנפיקה מניות נוספות תמורת ערכן הנקוב.
 1. מדיניות חשבונאית ודיבידנדים ששולמו
 • החברה מודדת את הזכויות שאינן מקנות שליטה בכל צירופי העסקים לפי שווי הוגן.
 • החברה מציגה דיבידנדים/ריביות שהתקבלו בפעילות השקעה ודיבידנדים/ריביות ששולמו בפעילות מימון.
 1. התעלם/י מהשפעת המס.

נדרש

הצג/י נייר עבודה לדוח המאוחד על תזרימי המזומנים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016. יש להפריד בנייר העבודה בין סעיפי ההון המאוחד.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ