השאלה על חברת “אמיר”

חברת “אמיר” (להלן – “החברה“) הוקמה ביום 1/1/2011.

להלן הרכב ההון העצמי של החברה ליום 31/12/2013:

מרכיב ש”ח ראה נתון נוסף
הון מניות רגילות (1 ₪ ע.נ.) 10,000 א’
הון מניות בכורה (1 ₪ ע.נ.) 60,000 ב’
אג”ח להמרה – מרכיב הוני ? ג’
עודפים 45,000
סה”כ ?

 

נתונים נוספים

  • כל המניות הרגילות של החברה הונפקו במועד הקמתה תמורת ערכן הנקוב.
  • מניות בכורה

מניות הבכורה הונפקו ביום 1/1/2012 תמורת ערכן הנקוב. מניות הבכורה אינן ניתנות לפדיון, אינן ניתנות להמרה והן זכאיות לדיבידנד צביר בשיעור של 5% לשנה החל ממועד הנפקתן.

ביום 1/7/2014 הגיעה החברה להסכם עם מחזיקי מניות הבכורה לפיו מניות הבכורה יעמדו לפדיון בסכום אחד ביום 30/6/2016 תמורת ערכן הנקוב ובתוספת הדיבידנד שייצבר עד לאותו מועד (30/6/2016) וטרם שולם. נכון למועד ההסכם שיעור התשואה המקובל בשוק לגבי מכשירים דומים הינו 7%. החברה ומחזיקי מניות הבכורה אינם צופים חלוקת דיבידנד עד למועד הפדיון.

  • אגרות חוב להמרה

ביום 1/1/2013 הנפיקה החברה 300,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב תמורת 400,000 ₪ לפירעון בתשלום אחד ביום 31/12/2015. אגרות החוב ניתנות להמרה לפי יחס של 10:1 (כל 10 ₪ ע.נ. אגרות חוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת). אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 5% המשולמת ביום 31 בדצמבר של כל שנה החל מיום 31/12/2013. במועד הנפקת אגרות החוב שיעור הריבית השנתית המקובל בשוק לחוב דומה ללא אופציית המרה הינו 4%.

ביום 30/3/2014 הומרו 20% מאגרות החוב למניות.

ביום 30/6/2015 רכשה החברה 30% מיתרת אגרות החוב להמרה תמורת 90,000 ₪. במועד זה שיעור הריבית השורר בשוק לחוב ברמת סיכון דומה ובתנאים דומים, אך ללא זכות המרה כאמור, הינו 3%.

מלבד ההמרה לעיל לא בוצעו המרות נוספות של אגרות החוב עד ליום 31/12/2015.

  • ביום 31/12/2013 הכריזה החברה ושילמה דיבידנד לראשונה ממועד הקמתה בסך 20,000 ₪.
  • למעט האמור לעיל לא היו הנפקות הון, הנפקות ניירות ערך המירים, מימושים ו/או המרה של ניירות ערך המירים עד ליום 31/12/2013.
  • אופציית CALL

ביום 30/6/2015 רכשה החברה 1,000 אופציות רכש  (CALL)על מניותיה. על פי תנאי אופציות הרכש, כל אופציה מקנה לחברה את הזכות לרכוש מניה רגילה אחת של החברה תמורת סכום קבוע של 20 ₪ למניה ביום 31/12/2016. לחברה קיימת זכות לבחור בין סילוק ברוטו לבין סילוק נטו במניות.

להלן נתונים בדבר השווי ההוגן של כל אופציה ושיעור ההיוון לתקופות שונות:

תאריך שווי הוגן אופציה אחת שיעור היוון
30/6/2015 5,000 6%
31/12/2015 8,000 4%

 

  • הרווח הנקי של החברה לשנים 2013, 2014 ו- 2015 הינו 41,000 ₪ 42,588 ₪ ו- 32,147 ₪ בהתאמה.
  • יש להתעלם מהשפעת המס.

נדרש

  1. הצג/י דו”ח על השינויים בהון העצמי של החברה לשנים 2014-2015.
  2. הצג/י פקודות יומן שתרשום החברה בגין אופציותCALL לשנת 2015.

 

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ