תג ארכיון: דוח על תזרימי המזומנים

השאלה על חברת שניב תעשיות נייר בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת אורנית בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת אביב בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת אורנית בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת המחסה בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת ההשקעות דיסקונט בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת שמעון בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת ד. רוטשטיין נדל”ן בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת שופרסל בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת המשכיר בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת דולומיט אחזקות בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, הקריה האקדמית אונו.

השאלה על חברת אלפא בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת “אגדת הבורגנים” בע”מ

כל הזכויות שמורות © אוניברסיטת תל אביב.

השאלה על חברת ארז בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת נדל”ן הנסחרת בישראל

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת אלדן תחבורה

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

השאלה על חברת שיבולים בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

שאלה על חברת יותם בע”מ

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

שאלה על חברת סופיות

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.

שאלה על חברת יותם בע”מ

חברת יותם בע”מ (להלן: “החברה”) הינה חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה עוסקת בהקמה ובפיתוח של נדל”ן להשקעה בישראל ובחו”ל. לחברה חברות בנות, השקעה בכלולה, השקעה בעסקה משותפת והיא מאחדת פעילות משותפת. להלן תזרימי המזומנים… קרא עוד‪…

שאלה על חברת יהודה בע”מ

תשומת הלב כי יש לקרוא תחילה את הנדרש בשאלה. חברת יהודה בע”מ (להלן: “החברה”) היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומטבע הפעילות שלה הוא ש”ח. להלן הדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה לימים 31… קרא עוד‪…

שאלה על חברת יותם בע”מ

  חברת יותם בע”מ (להלן: “החברה”) היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה עוסקת בהקמה ובפיתוח של נדל”ן להשקעה בארץ ובחו”ל. לחברה מקורות אשראי מגוונים לצרכי מימון פעילותה. להלן תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות מימון של… קרא עוד‪…

שאלה על חברת שופרגל

חברת שופרגל בע”מ (להלן – “החברה”) עוסקת בייצור ושווק מוצרי חשמל ביתיים תחת מותג החברה “שופרגל אלקטריק”. להלן הדוחות המאוחדים על המצב הכספי של החברה לימים 31.12.15 ו- 31.12.16:   נתון נוסף 31.12.16 31.12.15 מזומנים ושווי מזומנים   1,000,000 1,100,000… קרא עוד‪…

השאלה על חברת אמיגו

  סעיף נתון נוסף 31/12/14 31/12/13 מזומנים ושווי מזומנים 400,000 250,000 מזומן משועבד 1 – 21,000 מלאי 40,000 50,000 לקוחות 60,000 50,000 נכס פיננסי זמין למכירה 4 5,000 17,000 נכס מוחזק למכירה 5 ? – רכוש קבוע, נטו 5 450,000… קרא עוד‪…

השאלה על חברת דדלוס בע”מ

שאלה מספר 1 – 22 נקודות חברת דדלוס בע”מ (להלן – “החברה”) הינה חברה ציבורית העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים בתחום התעופה האזרחית. החברה פועלת בעיקר בישראל ומטבע פעילותה הינו ש”ח. להלן אירועים שונים שהתרחשו בחברה בשנים 2015 ו- 2016:… קרא עוד‪…

השאלה על חברת אורית בע”מ

  להלן דוחות מאוחדים על המצב הכספי של חברת אורית בע”מ (להלן – “אורית” או “החברה“) לימים 31 בדצמבר 2014 ו- 31 בדצמבר 2015 (בש”ח): 31.12.14 31.12.15 מזומנים ושווי מזומנים 120,000 800,000 לקוחות 50,000 150,000 מלאי 155,000 550,000 רכוש קבוע,… קרא עוד‪…

השאלה על חברת אביב בע”מ

להלן דוחות מאוחדים על המצב הכספי של חברת אביב בע”מ (להלן – “אביב” או “החברה“) לימים 31 בדצמבר 2014 ו- 31 בדצמבר 2015 (בש”ח): נתון נוסף 31.12.15 31.12.14 מזומנים ושווי מזומנים 1 800,000 250,000 מלאי 620,000 110,000 השקעה באג”ח 2… קרא עוד‪…

השאלה על דוח על תזרימי המזומנים

להלן ארבעה היגדים: במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים יש לבצע הבחנה בין תזרימי המזומנים של הפעילות הנמשכת לבין אלו של פעילויות שהופסקו. תזרימי מזומנים המשמשים לרכישת השקעות בנכסים פיננסיים שבתחולת IAS 39 מסווגים במסגרת פעילות השקעה בדוח על תזרימי המזומנים…. קרא עוד‪…

השאלה על חברת ברינג

חברת ברינג בע”מ (להלן: “החברה” או “חברת ברינג”) פועלת בישראל בתחום ייצור מתכות שונות בגדלים שונים. החברה הינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ומטבע פעילותה והצגתה הינו השקל החדש. החברה הוקמה ביום 1.1.2014. להלן הדוחות המאוחדים על המצב… קרא עוד‪…