הרצאה בנושא: נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו – IFRS 5 – מעודכן ל2022