הרצאה בנושא: נכסים לא מוחשיים – IAS 38 – מעודכן ל2022