הרצאה בנושא: דיווח כספי לתקופות ביניים – IAS 34 (לרבות IAS 8) – בקרוב יעודכן