שאלה על חברת יותם בע”מ

 

חברת יותם בע”מ (להלן: “החברה”) היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

החברה עוסקת בהקמה ובפיתוח של נדל”ן להשקעה בארץ ובחו”ל. לחברה מקורות אשראי מגוונים לצרכי מימון פעילותה.

להלן תזרימי המזומנים שנבעו מפעילות מימון של החברה כפי שהופיעו בדוח המאוחד על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016 (הדוח ערוך בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 7, דוח על תזרימי מזומנים):

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

מיליוני ש”ח

הנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה

586

הלוואות שניתנו לרכישת מניות החברה

(10)

מימוש כתבי אופציה למניות החברה

10

הנפקת מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה, בניכוי הוצאות הנפקה

2,284

רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

(197)

מכירת מניות לזכויות שאינן מקנות שליטה, בניכוי מס רווח הון ששולם

482

דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה

(328)

דיבידנד ששולם לזכויות שאינן מקנות שליטה

(1,087)

קבלת הלוואות לזמן ארוך

3,224

פירעון הלוואות לזמן ארוך

(4,251)

קבלת אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

582

קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו

428

פירעון ופדיון מוקדם של אגרות חוב ואגרות חוב להמרה

(2,582)

הנפקת אגרות חוב

5,624

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

4,765

 

להלן ארבעה היגדים המתייחסים לדיווח על תזרימי המזומנים מפעילות מימון של החברה:

 1.

במהלך שנת 2016 חילקו החברות הבנות (או חברת הבת) של החברה במזומן סך כולל של 1,415 מיליוני ש”ח דיבידנד לבעלי מניותיהן.

 2.

ניתן לומר בוודאות כי סך של 586 מיליוני ש”ח שנבעו מהנפקת מניות בניכוי הוצאות הנפקה מתייחס אך ורק להנפקה לבעלי המניות של החברה.

 3.

במהלך שנת 2016 מכרה החברה מניות של החברות הבנות (או חברה בת) בגינן קמה לחברה חבות במס אשר שולמה השנה במזומן. בהתאם לכך, ניתן לומר בוודאות כי הסכום נטו של 482 מיליוני ש”ח שהוצג בדוח היה נותר בעינו בין אם החברה יצרה בעבר התחייבות למס נדחה בגין חבות זו ובין אם לאו.

 4.

החברות הבנות (או חברה בת) של החברה הנפיקו מניות במהלך שנת 2016 ובתמורה לכך התקבל בקבוצה סך של 2,284 מיליוני ש”ח נטו במזומן. כמו כן, מהדוח עולה כי החברה רכשה במזומן מניות בהנפקות אלה בסך כולל של 197 מיליוני ש”ח.

סמנו את התשובה הנכונה:
א. רק היגדים 2 ו- 3 נכונים.

ב. רק היגדים 2 ו- 4 נכונים.

ג. רק היגדים 1 ו- 2 נכונים.

ד. רק היגדים 3 ו- 4 נכונים.

ה. רק היגדים 1 ו- 3 נכונים.

כל הזכויות שמורות © מועצת רואי חשבון

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ