השאלה על חברת אלפא

נתבקשתם לחוות דעתכם לגבי השווי של 100% מהון המניות של חברת “אלפא”, חברה תעשייתית פרטית (להלן: “החברה“) ליום 31.12.2015. החברה מיישמת את תקני ה-IFRS. בשל מגבלות שונות נמסרו לכם רק נתונים מסוימים מהדוחות הכספיים של החברה ליום 31.12.2015. לא נמסרו לכם כל נתונים לגבי תקציב החברה לשנת 2016 ותחזיות אחרות של הנהלת החברה (ככל שהוכנו כאלה).

להלן הנתונים שנמסרו לכם:

נתונים מהדוח על המצב הכספי של החברה ליום 31.12.2015 (אלפי ₪):

הון חוזר תפעולי 35,000
רכוש קבוע 100,000
נדל”ן להשקעה (*) 8,750
הלוואה לזמן ארוך (15,000)
הון עצמי (128,750)

נתונים מהדוח על הרווח הכולל של החברה לשנת 2015 (אלפי ₪):

מכירות

30,000

רווח תפעולי (**)

10,000

רווח נקי

6,000

(*) נדל”ן להשקעה מורכב מנכסי מקרקעין המושכרים לצדדים שלישיים ואינם משמשים לפעילות השוטפת של החברה.
החברה בחרה ליישם את מודל העלות במדידת נדל”ן להשקעה.
השווי ההוגן של הנדל”ן להשקעה ליום 31.12.2015 הינו 10,000 אלפי ₪.

(**) כולל הוצאות פחת בגין רכוש קבוע (המשמש לפעילות השוטפת) בסך 2,000 אלפי ₪, הוצאות פחת בגין נדל”ן להשקעה בסך 1,000 אלפי ₪ והכנסות מדמי שכירות בגין נדל”ן להשקעה בסך 500 אלפי ₪.

לצורך ביצוע הערכה, איתרתם שתי חברות ציבוריות בישראל: חברות “ביתא”, וחברת “גמא” בעלות מאפייני גודל ופעילות דומים לחברה (להלן: “חברות ההשוואה“).

אספתם את הנתונים הבאים לגבי חברות ההשוואה ליום 31.12.2015 (אלפי ₪):

ביתא גמא
שווי שוק בבורסה 40,000 25,000
נכסים תפעוליים 30,000 32,000
התחייבויות כספיות, נטו 10,000 14,500
הון עצמי 20,000 17,500
מכירות 40,000 35,000
רווח תפעולי 3,125 2,500

נתונים נוספים שנמסרו לכם:

  1. למעט אם נאמר אחרת, הערך הפנקסני של הנכסים וההתחייבויות בדוחות הכספיים של החברה ושל שתי חברות ההשוואה אינו שונה באופן מהותי משווים ההוגן.

 

  1. הנח כי לחברה אין מזומנים בקופה.
  2. שיעור הניכיון בשל היעדר הסחירות של מניות החברה הינו 25% (הנח כי הניכיון מחושב מהמכפיל ולא מהשווי הכולל של החברה).
  3. שיעור מס חברות הינו 25%. שיעור מס רווח הון הינו 20%.

מה יהיה האומדן לשווי 100% ממניות החברה, אם השווי יחושב לפי מכפיל הרווח התפעולי הממוצע של חברות ההשוואה?

  1. 119,963 ₪.
  2. 161,700 ₪.
  3. 125,213 ₪.
  4. 114,000₪.
  5. 120,213 ₪.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן

סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ