השאלה על חברת “דניאל” בע”מ

חברת “דניאל” בע”מ (להלן – “דניאל”) הוקמה ביום 1.1.2013. במועד הקמתה הנפיקה החברה 80,000 מניות רגילות.

רכישות ומכירות של מניות חברת אלכס

1. ביום 30.6.2014 רכשה דניאל 70,000 מניות מתוך 100,000 מניות של חברת אלכס בע”מ (להלן – “אלכס“) תמורת 100,000 ₪. למועד הרכישה בספרי אלכס מכונה ששוויה ההוגן גבוה מערכה הפנקסני ב- 5,000 ₪. יתרת אורך חיי המכונה למועד הרכישה הינה 4 שנים. שיטת הפחת הינה קו ישר.

2. ביום 30.11.2016 מכרה דניאל בבורסה 10,000 מניות של אלכס.

להלן אירועים שהתרחשו באלכס בשנת 2016:

1. אגרות חוב להמרה

ביום 1.1.2016 הנפיקה אלכס 100,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב להמרה. אגרות החוב ניתנות להמרה ביחס של 1:10 (כל 10 ₪ ע.נ. אגרות חוב ניתנים להמרה למניה רגילה אחת). אגרות החוב נושאות ריבית שנתית נקובה בשיעור של 5% המשולמת בתום כל שנה החל מיום 31.12.2016. קרן אגרות החוב תפרע בתשלום אחד ביום 31.12.2020. במועד ההנפקה שיעור הריבית בשוק לאגרות חוב בסיכון דומה, אך ללא זכות המרה הינו 7%. עד ליום 31.12.2016 טרם הומרו אגרות חוב.

2. תשלום מבוסס מניות

ביום 1.1.2016 העניקה אלכס לכל אחד מ- 5 אנשי מכירות 8,000 כתבי אופציות. הבשלת האופציות מותנית בהמשך עבודתם בחברה עד ליום 31.12.2018 ובתנאי שהרווח הנקי המצטבר של אלכס בשנים 2016-2018 יהיה גבוה מ- 320,000 ₪. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת עד ליום 31.12.2019 תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך 4 ₪.

השווי ההוגן של כל כתב אופציה למועד ההענקה הינו 5 ₪.

ביום 31.12.2016 החברה צופה כי עקב ההרעה המשמעותית בכלכלה הרוסית, היא לא תעמוד ביעד הרווח הנקי שנקבע בהסדר. נכון לאותו מועד כל 5 אנשי המכירות נשארו בחברה והחברה מעריכה כי הם ימשיכו לעבוד בחברה בשנים הקרובות.

3. מניות בכורה

ביום 1.4.2016 הנפיקה אלכס 100,000 ע.נ. מניות בכורה נושאות דיבידנד צביר בשיעור של 10% לשנה. מניות הבכורה ניתנות להמרה למניות רגילות של אלכס ביחס 1:5 (כל 5 ₪ ע.נ. מניות בכורה ניתנים להמרה למניה רגילה אחת). מניות הבכורה אינן ניתנות לפדיון. ביום 30.9.2016 הומרו 25% ממניות הבכורה למניות רגילות.

4. אופציות רכש

ביום 1.8.2016 כתבה אלכס אופציית רכש על 5,000 מניותיה תמורת תוספת מימוש של 4 ₪ למניה ביום 31.7.2017. אופציית הרכש הונפקה לחיצוניים תמורת 20,000 ₪. הסילוק נטו במניות. השווי ההוגן של אופציית הרכש ליום 31.12.2016 הינו 28,000 ₪.

להלן אירועים שהתרחשו בדניאל בשנים 2015-2016:

1. כתבי אופציה סדרה א’

ביום 31.3.2015 הנפיקה דניאל 18,000 כתבי אופציה סדרה א’ תמורת 2 ₪ לכל כתב אופציה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, עד ליום 30.9.2017 תמורת תוספת מימוש לא צמודה בסך 5 ₪. ביום 31.5.2016 מומשו 6,000 כתבי אופציה סדרה א’.

2.     ביום 15.8.2016 רכשה דניאל בבורסה 11,000 מניות רגילות של עצמה.

נתונים נוספים

  1. מעבר לאמור לעיל, לא הונפקו מכשירים פיננסיים נוספים על ידי חברות דניאל ואלכס.
  2. דניאל מדדה את השקעתה באלכס בדוחותיה הכספיים הנפרדים לפי עלות.
  3. הנח כי דניאל שולטת באלכס החל מיום 30.6.2014.
  4. התעלם מהשפעת המס.
  5. הרווח הנקי של דניאל בדוחותיה הכספיים הנפרדים לשנת 2016 הינו 270,000 ₪ והרווח הנקי של אלכס בדוחותיה הכספיים העצמאיים לשנת 2016 הינו 400,000 ₪.
  6. להלן נתונים לגבי מחירי מניה רגילה של דניאל ואלכס (בש”ח):

ליום/לתקופה

דניאל

אלכס

ממוצע 2016

10

9

ממוצע 1-5/2016

11.5

8.5

ממוצע 5-12/2016

9.5

9.3

ממוצע 8-12/2016

9.8

9.5

30.11.2016

11.5

11

נדרש

  1. להציג את הרווח הבסיסי והמדולל למניה של אלכס לשנת 2016.
  2. להציג את הרווח הבסיסי והמדולל למניה של דניאל כפי שיכללו בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנת 2016.

יש לעגל שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ