השאלה על המסגרת המושגית

להלן מספר טענות בקשר להוראות המסגרת המושגית:

טענה 1: יתכן מקרה שבו משאב של החברה שמקיים את הקריטריונים להגדרת נכס ואת התנאים להכרה כנכס, לא יוצג בהכרח בדוח על המצב הכספי של החברה אלא יינתן לגביו רק גילוי בביאורים.

טענה 2: כשהבעלות המשפטית על משאב היא של צד ג’, חברה לעולם לא תוכל להכיר במשאב זה כנכס בדוח על המצב הכספי, מאחר שלא מתקיימת הדרישה לשליטה במשאב.

טענה 3: פטנט שעונה על הגדרת נכס והחברה צופה ליהנות בגינו מהטבות כלכליות עתידיות, אבל לא בשנה הקרובה בשל בעיה למדידת עלותו באופן מהימן, יסווג תמיד בדוח על המצב הכספי כנכס לא שוטף.

טענה 4: מרבית הנכסים נוצרים מיציאת מזומנים כגון רכישה או השקעה. נכס יוכר כנכס שוטף כאשר בזמן ביצוע העסקה נראה שלא צפוי שיזרמו הטבות כלכליות מעבר לתקופה החשבונאית השוטפת (התקופה בה בוצעה העסקה).

אילו מבין הטענות המצוינות לעיל נכונות בהתאם להוראות המסגרת המושגית?

  1. כל הטענות לא נכונות.
  2. רק טענה 4 נכונה.
  3. רק טענה 1 נכונה.
  4. רק טענה 2 נכונה.
  5. רק טענה 3 נכונה.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ