השאלה על חברת א’

ביום 1.4.2013 רכשה חברה א’ 10,000 מניות של חברה ב’ בתמורה ל-300,000 ₪. הנח כי מחיר הרכישה משקף שווי הוגן. באותו יום השווי של הנכסים המזוהים נטו של חברה ב’ זהה לערכם הפנקסני למעט מכונה שהשווי ההוגן גבוה מערכו הפנקסני ב-30,000 ₪ ויתרת אורך חייה השימושיים הינו 4 שנים.

ביום 1 באוקטובר 2013 מכרה חברה א’ 1,000 מניות של חברה ב’ תמורת 50,000 ₪.

להלן הרכב הון חברה ב’ לימים 31.3.2013 ו-31.12.2013:

31.3.2013

31.12.2013

הון מניות

10,000

10,000

פרמיה

60,000

60,000

עודפים

200,000

470,000

נתונים נוספים:

שיעור המס הינו 20%

הרווח של חברה ב’ מתפלג באופן אחיד על פני שנת 2013.

הנח כי מעבר לאמור לא היו אירועים נוספים במהלך שנת 2013.

מהי יתרת קרן הון עסקאות עם זשמ”ש שתופיע בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום 31.12.2013?

  1. 1,840 ₪.
  2. 6,700 ₪.
  3. 2,300 ₪.
  4. 5,360 ₪.
  5. אף תשובה אינה נכונה.

כל הזכויות שמורות © האוניברסיטה העברית בירושלים, הקריה האקדמית אונו, המרכז האקדמי רופין, המרכז האקדמי לב, המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

להצגת הפתרון לחץ כאן


סטודנט/ית יקר/ה

מאחלים/ות לכם/ן המון הצלחה בלימוד וההכנה לבחינות!
נתקלתם/ן בבעיה או טעות באתר? יש לכם/ן הצעות בשבילנו? רוצים/ות לספר לנו האם האתר עזר לכם/ן? ניתן לפנות אלינו דרך יצירת קשר צוות אסיאג יועצים בע”מ