שאלות לפי נושאים

שאלות לפי נושאים

מבוא לתקינה הבינלאומית

מסגרת מושגית

תשלום מבוסס מניות

IFRS-2

צירופי עסקים

IFRS-3

נכסים לא שוטפים מוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

IFRS-5

מגזרי פעילות

IFRS-8

דוחות כספיים מאוחדים

IFRS-10

הסדרים משותפים

IFRS-11

שווי הוגן

IFRS-13

הצגת דוחות כספיים

IAS-1

דוח על תזרימי המזומנים

IAS-7

מיסים על ההכנסה

IAS-12

רכוש קבוע

IAS-16

הטבות לעובדים

IAS-19

השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

IAS-21

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

IAS-28

מכשירים פיננסיים

IAS-32 | IAS-39

רווח למניה

IAS-33

דיווח כספי לתקופות ביניים

IAS-34

ירידת ערך נכסים

IAS-36

הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

IAS-37

נכסים בלתי מוחשיים

IAS-38

נדל"ן להשקעה

IAS-40