הרצאות

הרצאות

תיאוריה חשבונאית

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

מבוא לתקינה בינלאומית

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

תשלום מבוסס מניות

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

צירופי עסקים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

מגזרי פעילות

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

דוחות כספיים מאוחדים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

הסדרים משותפים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

הצגת דוחות כספיים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

מלאי

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

דוח על תזרימי מזומנים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

מסים על הכנסה

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

רכוש קבוע

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

הטבות לעובדים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

מכשירים פיננסיים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

רווח למניה

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

דיווח כספי לתקופות ביניים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

ירידת ערך נכסים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

הפרשות התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

נכסים לא מוחשיים

 עדכון אחרון: דצמבר 2016

נדלן להשקעה

 עדכון אחרון: דצמבר 2016